Åtta år senare III – Vem bryr sig om lagarna?

Del tre i serien ”Åtta år senare” handlar om vem som bryr sig om lagarna. Frågan ”vem bryr sig om lagarna?” är på ytan naiv, men den döljer ett engagemang som har och göra med vad vi anser om vissa lagar och regleringar. I det här kapitlet tar Nicklas Lundblad upp grundvillkoren för vad som kan anses vara en effektiv regel. Lundblad nämner inte IPRED i kapitlet, utan det är jag som tar in begreppet för att tillföra något till hans resonemang.

Vad är en effektiv regel?

Spontant tycker jag att en effektiv regel borde vara en som antingen kontrolleras grundligt eller som avskräcker människor från att ägna sig åt vissa aktiviteter som denna regel omfattas av. Nu kan vi fråga oss själva om vi tycker att alla regler och lagar ska efterföljas i lika stor utsträckning och om alla subversiva aktiviteter ska drabbas lika hårt av denna reglering.

Lundblad öppnar med att Sveriges Riksdag kan lagstifta om vad som helst, vilket vi har sett i och med FRA-lagen och snart kommande antiliberala IPRED. Riksdagen ska formellt ha den yttersta makten i Sverige, dock inser många att våra förtroendevalda politiker i större utsträckning påverkas av tjänstemän nere i Bryssel och även i vår egen inrikespolitik. Sverige håller på att förlora denna ”konstitutionella allsmäktighet” till förmån för EU. En politisk konstruktion som EU skulle betyda mer för Europa om den var mindre toppstyrd och mindre progressiv när det gäller anspråk på en Europeisk konstitution där alla medlemsländer tvingas följa en centraliserad agenda och lagstiftning. Hur är det då med andra institutioner i samhället?

Arbetsgivare kan också införa regler. Dessa regler går ut över de anställda och ger upphov till integritetsproblem på arbetsplatser. I vilken utsträckning ska chefen få ha insyn i den teknik som arbetare använder sig av? Bara för att man har möjligheten att sätta upp regler om vad som helst så ska man inte göra det.

”… så förväntar sig knappast någon riksdagsman att bisarra och svårkontrollerade lagar ska följas” (77)

Det här stämmer inte. Resonemanget kanske stämde för åtta år sedan men denna förväntan finns hos politiker, kanske just för att en rad bisarra och svårförstådda lagar antingen är klubbade eller ligger och väntar som motioner. Det verkar inte spela någon roll att lagarna är svåra att kontrollera, de ska likväl verkställas. Det ska finnas ett rum för reglering som vi medborgare, med vår nivå av laglydighet, ska få tycka till om. Vad allmänheten anser ska kopplas ihop med den faktiska kontrollmöjligheten av lagförslag.

Vad utgör då en effektiv regel enligt Lundblad? En aspekt av det hela har och göra med kontroll av åtlydnaden. Vissa lagar och regleringar gör att polisen verkligen inte har en chans att efterleva dessa. Rättsväsendet står lamslaget inför en möjlig utbyggnad av immateriella rättigheter. Hur ska våra domstolar prioritera? Ska staten överbelasta vår polis och rättsväsende?

I takt med att regleringar införs i relation till Internet så kommer dessa regler vara svåra att kontrollera. Det går inte att kontrollera vad flera miljoner människor håller på med och ska verkligen företag få rätt att använda sig av polisiära metoder för att regler ska efterföljas? Kontrollmöjligheterna begränsas i takt med att medborgare engagerar sig och visar motstånd. Lundblad tycker att om en regel ska sägas vara effektiv måste åtminstone 50% av fallen där regeln appliceras kunna kontrolleras.

En regel är också effektiv om den håller för tester. I och med den inneboende trögheten i lagsystemet och eventuellt den rådande trögheten hos våra politiker, kan vi konstatera att det finns exempel på lagar och regleringar som efter att de har införts inte har hållit för tester i domstol. I fråga om IPRED kan ni själva kolla upp hur det danska rättsväsendet har agerat under de senaste åren. Öppna nätverk, tjänster för anonymitet och annan teknik kommer troligast innebära att när den effektiva regelns logiska form testas juridiskt, kommer det visa sig att den oftast inte är sann.

Politiker och rättsväsende har en helt annan syn på de lagmässiga ”klasserna” än vad vi medborgare har. Vi har generellt en intuitiv och kunskapsmässigt bättre förmåga att avgöra fallen där vi följer en regel, där vi bryter mot den och när vi bryter mot en regel fast ingenting kommer att hända. Fenomenen som politiker och rättsväsendet lagstiftar om är ständigt under förändring, precis som de marknader som de försöker rädda på juridisk väg. Jag undrar i vilken utsträckning som de konservativa politikerna diskuterar om regler som de vill införa är effektiva eller inte.

I informationssamhället räcker det med att fylla kunskapsluckor för att undvika vissa regleringar. Om en stor del av allmänheten tycker att lagar är ”idiotiska” och ”fel”, kommer dessa att kringgås. Vi kan ta kopieringen som ett exempel. Kopiering kommer inte att försvinna så länge själva funktionen ”ctrl c” inte regleras. Människor kommer att dela information med varandra så länge som vår kommunikation inte regleras och vi kommer att dela en massa saker med varandra så länge som vi inte reglerar kultur.

Det finns olika moraliska grunder för olika typer av regler. Regler som har och göra med immateriella rättigheter har inte lika stor moralisk grund som en stor mängd andra lagar i vårt samhälle. Den moraliska grunden och kontrollmöjligheten rörande ny teknologi är väldigt liten. Lundblad hävdar att lagar kommer att öka klyftan mellan människor som kan använda sig av tekniken och de som inte kan förstå den. De som inte kan kringgå lagar kommer att uppleva mindre nytta och nöje med den nya tekniken. Lagstiftning och reglering gör det svårare för människor att öka kunskapsnivån i informationssamhället.

Ett annat krav är att en effektiv regel måste vara lätt att förstå. Argumentationsnivån har ju varit rejält ojämn de senaste åren i anknytning till immaterialrätten och äganderätten. Jag tror verkligen att många av de som är för IPRED gör ett val att inte försöka sätta sig in i litteratur, artiklar och debatter på ett seriöst sätt. Jag uppfattar det som att många bara ”stänger av” och pekar på förlorade intäkter och ”stöld”, vilket de har all rätt att göra, men jag ser inte att de anstränger sig för att argumentera för en skärpt lagstiftning med hjälp av den litteratur som motståndare till IPRED sätter sig in i. Det finns de som vill förstå och så finns det dom som vill stoppa huvudet i sanden. Hur ska vi ha’t?

Rättsväsendet måste ju också förstå. Det är ju ett system som måste avgöra om något faller under en viss regel eller inte samt att den som ska följa regeln kanske inte vet vad den innebär. ”En regel som inte är enkel att förstå är knappast en regel” (82) skriver Lundblad och jag håller med honom. Även de som aktivt ”reglerar” måste ta hänsyn till kontexten och inte avfärda tusentals av medborgare, akademiker, jurister, aktivister och säkerhetspersonal som en minoritet.

10-procentregeln och den teknikberoende lagstiftningen

I den här delen går Lundblad in på personuppgiftslagen och datalagen. Lundblad går in på att behandlingen av denna lagstiftning ignoreras i stor utsträckning. Databehandling av personuppgifter har ju inte direkt fungerat i relation till lagstiftningen. Lagmässigt sätt ökar kränkningen av den personliga integriteten för varje dag på grund av att användandet av teknologin ökar. Reglerna är så bisarra och omöjliga att följa så att den mer eller mindre ignoreras. Personuppgiftslagen är inte praktisk. Det finns också tendenser till att personuppgifter kommer att vara framtiden, inte bara för svensk underättelsetjänst, utan också i ett globalt perspektiv. Det är inte bara personuppgifter som kommer att kunna registreras utan också personliga förehavanden, handlingar och sociala mönster. När får vi en lagstiftning mot insamling och användning av sociogram i kommersiella och underättelserelaterade syften?

Lundblad går vidare till begreppsproblematiken och anser att begrepp som ”personuppgift” i personuppgiftslagen inte är oproblematiskt. Han tar upp Martin Brinnens termer ”teknikoberoende” och ”teknikneutral” från rapporten ”Teknikberoende yttrandefrihetsreglering”. Viss terminologi och lagstiftning är mer eller mindre teknikberoende. I dagens debatt om IPRED är begreppen väldigt teknikberoende. Lundblad använder personuppgiftslagen för att visa hur teknikberoende begrepp med tiden förändras och föråldras. Denna föråldring innebär konsekvenser för lagstiftningens utformning och effekter.

Lagförslag som inbegriper reglering av användning och beteenden på Internet står i skarp kontrast till den tekniska verkligheten. Politiker och tjänstemän har en övertro på att kunna reglera den progressiva teknologin. Vi medborgare har redan tillgång till avancerad teknik. Om alla begrepp är påverkade av en teknisk kontext innebär det att förespråkare av IPRED måste omvärdera de traditionella begrepp och argumentation som används.

Lundblad nämner Ludwig Wittgensteins språkspel i förbifarten och relaterar det till att alla begrepp är ”situerade i språkspel” (88). Vad syftar Lundblad på? Vilken beskrivning av begreppet ”språkspel” motsvarar den i Lundblads användning? Menar han att språkspel är kontexten? Han skriver förvisso i noterna att han använder det i en ”Wittgensteinfrämmande” och ”naiv” betydelse. Men varför tar han då upp begreppet?

Efter en snabbtitt i Tractatus logico-philosophicus och Filosofiska undersökningar uppfattar jag det som att Wittgensteins begrepp utgörs av flera olika begreppsliga sammanflätningar som har och göra med språkets logik. Wittgensteins tanke handlar om språk som en analogi till spel av olika slag. Ord har enbart mening givet en mänsklighet med sina aktiviteter och kommunikation. Wittgenstein uttrycker sig så här i Filosofiska undersökningar:

”… i språkundervisningen möter man emellertid följande procedur: den som lär sig benämner föremålen, dvs. han uttalar ordet när läraren pekar på stenen. – Ja, här möter man den ännu enklare övningen: lärljungen säger efter de ord som läraren förestavar. Bäggedera är språkliknande processer.
Vi kan också tänka oss, att hela användningen av orden i (2) är ett av de spel genom vilka barnen lär sig sitt modersmål. Jag kommer att kalla dessa spel ”språkspel”, och jag kommer ibland att tala om ett primitivt språk som ett språkspel.
Och man kunde också kalla de processer, som består i att benämna stenarna och att eftersäga de förestavade orden, för språkspel. Tänk på många av sätt att använda ord som förekommer i ringlekar.
Jag kommer också att kalla helheten, som består av språket och de därmed sammanvävda aktiviteterna, för ”språkspelet”.” (14)

Språk och aktiviteter. Om Lundblad här är ute efter en annan typ av kontext än de mänskliga aktiviteter som ”färgar” begreppen utöver den systematiska förståelsen på ordnivå, kan jag förstå honom. Men om han är ute efter hur språkliga processer (analoga och digitala) konstituerar denna tekniska kontext, hade han behövt att beskriva detta. Det andra problemet hade ju varit att försöka visa hur denna kontext påverkar ett begrepp.

Lundblad målar upp en traditionell bild av att jurister inte har tid eller lust att ägna sig åt inläsning av ett område som de inte är intresserade av. Men, faktum är att mycket har hänt, det ligger i tiden att sätta sig in i detta område. Det ser ut som att de jurister som läser på mest inom detta område kommer att få hur mycket som helst att göra framöver. Detta är ett lukrativt område som behöver utvidgas, och där det finns pengar kommer det även att finnas kunniga jurister som är redo att försvara just immaterialrättsliga rättigheter. Såklart de behöver teknikkunskap!
Nicklas avslutar stycket med att skriva att juristerna faktiskt börjar visa intresse för tekniken samt området. Han hoppas att lagstiftningen kommer att anpassas mer till tekniken framöver. Åtta år senare är jag inte riktigt insatt vad olika grupperingar inom svenskt rättsväsende tänker kring dessa frågor. Om vi vill förändra en uråldrig och ineffektiv lagstiftning måste fler juristerna få upp ögonen för relationen mellan teknik och lagstiftning.

För mer om språkspel och ”språkspår” rekommenderar jag Staffan Larssons post ”Sociosomatisk Semantik” på bloggen Tes Antites Protes.

Lundblad går vidare och resonerar kring hur naturrätten påverkat rättssynen historiskt. Det finns strömningar som har sett tekniken som samhällsförändrande och som framkallar rättsregler. Tanken vilar på att rätten är en konvention som har objektiv sanning i verkligheten. Leder verkligheten till en viss typ av lagstiftning eller är det våra lagstiftare vars tolkning leder till denna lagstiftning? Juridiskt sätt måste teknologin vara en del av ett modernt rättsväsende och kan inte uteslutas från detta område.

Den teknikfientliga inställningen är skadlig för ”informationssamhällets utveckling och rättsäkerhet” (90). Teknikoberoendet möjliggör ett mer godtyckligt juridiskt ramverk, vars fuskbygge manipuleras och tolkas av de högst betalda och kunnigaste juristerna. Dessutom blir lagarna svårare att förstå och att följa. Hur många lagar kan idag bara förstås av jurister? Hur hur ska vi tolka deras förståelse av lagarna om de har ett stort juridiskt svängrum sätt till lagarnas inramning? Kunskapsklyftorna och irritationen mot rättsväsendet ökar.

Cyberklaturan och lagstiftningens effekter

Hur påverkar reglerna användarna och vilka användare påverkas mest? De som påverkas mest av reglerna är de som inte förstår tekniken så bra.

Lagstiftningen förändrar kriminalitet snarare än att gå till roten med problem. Många av de negativa aspekter av IPRED innebär att sådant som förut skedde i det ”öppna” nu kommer att ”döljas”. När begrepp och företeelser döljs blir det svårare att bilda sig en uppfattning om dessa och uppmana till ett ställningstagande i frågan. Lundblad menar att de som drabbas av ett visst förbud är möjligtvis de som inte vet särskilt mycket om det reglerade fenomenet. De kanske inte ens är en del av en viss subkultur eller ett visst subversivt beteende som lagen är tänkt att reglera.

Det råder en för stor tro inom de politiska leden om att lagstiftning minskar illegala informationsflöden på Internet. Att lagstifta mot viss typ av propaganda kanske till och med gör den än mer slagkraftig och attraktiv. Förbud mot vissa företeelser kan också göra det svårare för de som vill bedriva en öppen debatt samt bekämpa vissa fenomen. Lundblad hävdar att det tycks finnas tendens till ”accepterande av sanningen i teserna” (92) i relation till förbudet av fenomen. Ett öppet samhälle bör ha en djup syn på yttrandefrihet, med vissa kontinuerligt utvärderade restriktioner.

Vad är då en cyberklatura? Jo, Lundblad skriver att det är en utvald grupp som kan ”hantera den nya teknikens alla vindlingar” (93) och kan agera motkraft för att kringgå ny lagstiftning och reglering. Det räcker med ett fåtal människor för att knäcka tekniska hinder och kopieringsskydd för att sedan göra det tillgängligt för allmänheten. Lundblad nosar på att denna förmåga eller kunskap att nyttja teknologi kan skapa en sorts informationsklasser där tillgång till information blir mer eller mindre lätttillgänglig för människor.

Lundblad tycks missa det faktum att cyberklaturor också gör detta privilegium tillgängligt för en bredare allmänhet i större utsträckning. Bara för att ett fåtal individer först tar sig förbi vissa hinder innebär inte att de lämnar allmänheten på andra sidan en Berlinmur. Muren är riven i och med fenomenet ”kringgå”. Vanliga människor kan också öka sin förmåga att ta till sig information. Om vi tittar tillbaka på lagstiftningen så kanske den delar upp människor i olika grupper, men tekniken delar inte upp människor utan den sprids också till människor varpå andra grupperingar formas. Alla typer av resonemang som bygger på murar, klyftor och hinder ska ifrågasättas.

I och med att integriteten lagstiftas bort, är det upp till medborgare att samla information som stärker deras integritet? Tror vi verkligen att mänskligheten kommer att utvecklas moraliskt? Jag ställer mig oerhört negativ gentemot detta. Vad innebär det då att vissa sitter och har insyn och kontroll över DNA-register, kameror, personuppgifter, sociogram och en rad andra fenomen som med största sannolikhet kommer att dyka upp?

Det transparenta samhället kan bli en mardröm enligt David Brin. Han argumenterar i The Transparent Society för integritetens död i den moderna samhället. Demokrati, frihet, jämlikhet är relaterade till det att ha tillgång till information. Vill vi ha ett öppet samhälle med mycket tillgång till information eller vill vi ha ett samhälle där begränsningar av informationstillgång är ett faktum?

Det tycks som att stat och rättsväsende bygger upp olika förutsättningar för människor och teknologin gör det möjligt att omförhandla dessa.

Lästips:

Wittgenstein, Ludwig. 1992. Filosofiska undersökningar. Stockholm. Bokförlaget Thales.
Wittgenstein, Ludwig. 1997. Tractatus logico-philosophicus. Stockholm. Bokförlaget Thales.

Tidigare inlägg i serien:

Åtta år senare – Nicklas Lundblad om reglering av Internet
Åtta år senare II – Är upphovsrätten död?

Kommande inlägg i serien:

Åtta år senare IV – Måste vi inte skydda friheten och integriteten?
Åtta år senare V – Vad kommer att hända med lagarna i framtiden?
Åtta år senare VI – Vad kommer att hända med lagarna i framtiden?

Annonser

3 Responses to “Åtta år senare III – Vem bryr sig om lagarna?”


 1. 1 Nicklas Lundblad december 16, 2008 kl. 7:20 e m

  Det här tycker jag var tänkvärt:

  ”Lundblad tycks missa det faktum att cyberklaturor också gör detta privilegium tillgängligt för en bredare allmänhet i större utsträckning.”

  Det stämmer nog, men jag tror fortfarande att det finns ett intressant problem i att cyberklaturan kan välja att förläna sitt privilegium eller låta bli. Vi får ett samhälle där kunskapen beror av en liten utvald elits val att dela med sig. Det är i och för sig konsistent med vad vi vet om kvoten mellan seeders och leechers, men det är i sig en intressant slutsats.

  Jag är imponerad av din närläsning.

  Nicklas

 2. 2 Mia juli 24, 2009 kl. 2:45 e m

  Även om jag själv har alldeles för lite koll på IPRED för att ens försöka mig på att diskutera det så är det intressant att se någon nämna Wittgenstein! Jag tycker att Tractatus logico-philosophicus är bland det mer intressanta inom filosofin – trots att jag hittills bara stött på människor som inte alls håller med om hans tankar.

  /Mia, från Bara bar igår

  • 3 spectraz juli 24, 2009 kl. 3:21 e m

   Mia, ja Tractatus är ett rätt lättillgängligt verk också med tanke på dess kortare stycken med dess filosofiska mångfald av satser och påståenden, även om det filosofiska djupet kan vara gåtfullt och gäcka läsaren.

   Trevligt att ses igår!


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s
DOOM4

En blogg om filosofi, ekonomi, språk, musik, konst och litteratur.
[Most Recent Quotes from www.kitco.com]
Creeper MediaCreeper

Ludwig von Mises On the So-Called Liberals of Today

“The so-called liberals of today have the very popular idea that freedom of speech, of thought, of the press, freedom of religion, freedom from imprisonment without trial – that all these freedoms can be preserved in the absence of what is called economic freedom. They do not realize that, in a system where there is no market, where the government directs everything, all those other freedoms are illusory, even if they are made into laws and written in constitutions.”

–Ludwig von Mises, Economic Policy: Thoughts for Today and Tomorrow (1979)

Murray N. Rothbard on Economic Ignorance

“It is no crime to be ignorant of economics, which is, after all, a specialized discipline and one that most people consider to be a ‘dismal science.’ But it is totally irresponsible to have a loud and vociferous opinion on economic subjects while remaining in this state of ignorance.”

–Murray N. Rothbard

Ludwig von Mises on the Process of the Hyperinflationary Breakdown of A Currency

"The emancipation of commerce from a money which is proving more and more useless in this way begins with the expulsion of the money from hoards. People begin at first to hoard other money instead so as to have marketable goods at their disposal for unforeseen future needs - perhaps precious-metal money and foreign notes, and sometimes also domestic notes of other kinds which have a higher value because they cannot be increased by the State '(e.g.the Romanoff rouble in Russia or the 'blue' money of communist Hungary); then ingots, precious stones, and pearls; even pictures, other objects of art, and postage stamps. A further step is the adoption of foreign currency or metallic money (i.e. for all practical purposes, gold) in credit transactions. Finally, when the domestic currency ceases to be used in retail trade, wages as well have to be paid in some other way than in pieces of paper which are then no longer good for anything.

The collapse of an inflation policy carried to its extreme - as in the United States in 1781 and in France in 1796 does not destroy the monetary system, but only the credit money or fiat money of the State that has overestimated the effectiveness of its own policy. The collapse emancipates commerce from etatism and establishes metallic money again."

–Ludwig von Mises, The Theory of Money and Credit

Ludwig von Mises On Hyperinflation

"The characteristic mark of the phenomenon is that the increase in the quantity of money causes a fall in the demand for money. The tendency toward a fall in purchasing power as generated by the increased supply of money is intensified by the general propensity to restrict cash holdings which it brings about. Eventually a point is reached where the prices at which people would be prepared to part with "real" goods discount to such an extent the expected progress in the fall of purchasing power that nobody has a sufficient amount of cash at hand to pay them. The monetary system breaks down; all transactions in the money concerned cease; a panic makes its purchasing power vanish altogether. People return either to barter or to the use of another kind of money."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises On the Policy of Devaluation

"If the government does not care how far foreign exchange rates may rise, it can for some time continue to cling to credit expansion. But one day the crack-up boom will annihilate its monetary system. On the other hand, if the authority wants to avoid the necessity of devaluing again and again at an accelerated pace, it must arrange its domestic credit policy in such a way as not to outrun in credit expansion the other countries against which it wants to keep its domestic currency at par."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Austrian Economics

"What distinguishes the Austrian School and will lend it everlasting fame is its doctrine of economic action, in contrast to one of economic equilibrium or nonaction."

–Ludwig von Mises, Notes and Recollections

Ludwig von Mises on Austrian Economics

"The main and only concern of the Austrian economists was to contribute to the advancement of economics. They never tried to win the support of anybody by other means than by the convincing power developed in their books and articles."

–Ludwig von Mises, Austrian Economics: An Anthology

Ludwig von Mises on Business Cycles

"True, governments can reduce the rate of interest in the short run. They can issue additional paper money. They can open the way to credit expansion by the banks. They can thus create an artificial boom and the appearance of prosperity. But such a boom is bound to collapse soon or late and to bring about a depression."

–Ludwig von Mises, Omnipotent Government

Ludwig von Mises on Business Cycles

"The wavelike movement effecting the economic system, the recurrence of periods of boom which are followed by periods of depression is the unavoidable outcome of the attempts, repeated again and again, to lower the gross market rate of interest by means of credit expansion."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Business Cycles

"The cyclical fluctuations of business are not an occurrence originating in the sphere of the unhampered market, but a product of government interference with business conditions designed to lower the rate of interest below the height at which the free market would have fixed it."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Business Cycles

"The ultimate cause, therefore, of the phenomenon of wave after wave of economic ups and downs is ideological in character. The cycles will not disappear so long as people believe that the rate of interest may be reduced, not through the accumulation of capital, but by banking policy."

–Ludwig von Mises, On the Manipulation of Money and Credit

Ludwig von Mises on Business Cycles

"The boom produces impoverishment. But still more disastrous are its moral ravages. It makes people despondent and dispirited. The more optimistic they were under the illusory prosperity of the boom, the greater is their despair and their feeling of frustration."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Credit Expansion

"Credit expansion can bring about a temporary boom. But such a fictitious prosperity must end in a general depression of trade, a slump."

–Ludwig von Mises, Planned Chaos

Ludwig von Mises on Human Action

"Human action is purposeful behavior."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Human Action

"Action is purposive conduct. It is not simply behavior, but behavior begot by judgments of value, aiming at a definite end and guided by ideas concerning the suitability or unsuitability of definite means. . . . It is conscious behavior. It is choosing. It is volition; it is a display of the will."

–Ludwig von Mises, The Ultimate Foundation of Economic Science

Ludwig von Mises on Human Action

"Action is an attempt to substitute a more satisfactory state of affairs for a less satisfactory one. We call such a willfully induced alteration an exchange."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Human Action

"Mans striving after an improvement of the conditions of his existence impels him to action. Action requires planning and the decision which of various plans is the most advantageous."

–Ludwig von Mises, The Ultimate Foundation of Economic Science

Ludwig von Mises On ”I and We”

"The We cannot act otherwise than each of them acting on his own behalf. They can either all act together in accord; or one of them may act for them all. In the latter case the cooperation of the others consists in their bringing about the situation which makes one man's action effective for them too. Only in this sense does the officer of a social entity act for the whole; the individual members of the collective body either cause or allow a single man's action to concern them too."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises On The Individual and Changing Features of Human Action

"Common man does not speculate about the great problems. With regard to them he relies upon other people's authority, he behaves as "every decent fellow must behave," he is like a sheep in the herd. It is precisely this intellectual inertia that characterizes a man as a common man. Yet the common man does choose. He chooses to adopt traditional patterns or patterns adopted by other people because he is convinced that this procedure is best fitted to achieve his own welfare. And he is ready to change his ideology and consequently his mode of action whenever he becomes convinced that this would better serve his own interests."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Murray N. Rothbard On the Professional Intellectual Classes

"In all societies, public opinion is determined by the intellectual classes, the opinion moulders of society. For most people neither originate nor disseminate ideas and concepts; on the contrary, they tend to adopt those ideas promulgated by the professional intellectual classes, the professional dealers in ideas."

–Murray N. Rothbard, For A New Liberty

Ludwig von Mises on Cause and Effect

"Cognizance of the relation between a cause and its effect is the first step toward mans orientation in the world and is the intellectual condition of any successful activity."

–Ludwig von Mises, The Ultimate Foundation of Economic Science

Ludwig von Mises on Economic Calculation

"Monetary calculation and cost accounting constitute the most important intellectual tool of the capitalist entrepreneur, and it was no one less than Goethe who pronounced the system of double-entry bookkeeping one of the finest inventions of the human mind."

–Ludwig von Mises, Liberalism: The Classical Tradition

Ludwig von Mises on Economics as Abstract Reasoning

“Economics, like logic and mathematics, is a display of abstract reasoning. Economics can never be experimental and empirical. The economist does not need an expensive apparatus for the conduct of his studies. What he needs is the power to think clearly and to discern in the wilderness of events what is essential from what is merely accidental.”

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Individual Rational Action

"All rational action is in the first place individual action. Only the individual thinks. Only the individual reasons. Only the individual acts."

–Ludwig von Mises, Socialism.

Ludwig von Mises on Entrepreneurship

"The consumers suffer when the laws of the country prevent the most efficient entrepreneurs from expanding the sphere of their activities. What made some enterprises develop into big business was precisely their success in filling best the demand of the masses."

–Ludwig von Mises, Planned Chaos

Ludwig von Mises on the Gold Standard

“If our civilization will not in the next years or decades completely collapse, the gold standard will be restored.”

–Ludwig von Mises, (1965)

Murray N. Rothbard On the Gold Standard

“Gold was not selected arbitrarily by governments to be the monetary standard. Gold had developed for many centuries on the free market as the best money; as the commodity providing the most stable and desirable monetary medium.”

–Murray N. Rothbard

Detlev Schlichter on the Gold Standard

"But I don’t believe the best solution would be to go back to a government-run gold standard. We should not trust politicians and bureaucrats with money, certainly never again with entirely unconstrained fiat money, but probably not even with a monetary system that comes with the strait jacket of an official gold standard. I would argue instead for the complete separation of money and state, and for an entirely private monetary system. Let the market decide what should be money and how much there should be of it. I do strongly believe that gold would again play an important role in such a system. After all, gold and silver have been chosen forms of money for thousands of years, in all cultures and societies. That is what the trading public always went for when it was free to choose."

–Detlev Schlichter, The Schlichter Files

Detlev Schlichter on Paper Money

"Wall Street, the media, academia, and, of course the Fed, are strongly on the side of fiat money."

–Detlev Schlichter, The Schlichter Files

Detlev Schlichter on the Media and Academia

"Media and academia are mainly pro-state, pro-politics, anti-gold"

–Detlev Schlichter, The Schlichter Files

Ludwig von Mises on Banking

"There was no reason whatever to abandon the principle of free enterprise in the field of banking."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Banking

"It is extremely difficult for our contemporaries to conceive of the conditions of free banking because they take government interference with banking for granted and as necessary."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Banking

"What is needed to prevent any further credit expansion is to place the banking business under the general rules of commercial and civil laws compelling every individual and firm to fulfill all obligations in full compliance with the terms of the contract."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Corrupt Politicians, Professors and Union Bosses

"Those politicians, professors and union bosses who curse big business are fighting for a lower standard of living."

–Ludwig von Mises, Theory and History

Ludwig von Mises on Capital

"Profit-seeking business is compelled to employ the most efficient methods of production. What checks a businessmans endeavors to improve the equipment of his firm is only lack of capital."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Capital

"When pushed hard by economists, some welfare propagandists and socialists admit that impairment of the average standard of living can only be avoided by the maintenance of capital already accumulated and that economic improvement depends on accumulation of additional capital."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Capital

"History does not provide any example of capital accumulation brought about by a government. As far as governments invested in the construction of roads, railroads, and other useful public works, the capital needed was provided by the savings of individual citizens and borrowed by the government."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Capital

"The characteristic mark of economic history under capitalism is unceasing economic progress, a steady increase in the quantity of capital goods available, and a continuous trend toward an improvement in the general standard of living."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Capital

"Capitalism is essentially a system of mass production for the satisfaction of the needs of the masses. It pours a horn of plenty upon the common man. It has raised the average standard of living to a height never dreamed of in earlier ages. It has made accessible to millions of people enjoyments which a few generations ago were only within the reach of a small elite."

–Ludwig von Mises, The Anti-Capitalistic Mentality

Ludwig von Mises on Laissez Faire

"If one rejects laissez faire on account of mans fallibility and moral weakness, one must for the same reason also reject every kind of government action."

–Ludwig von Mises, Planning for Freedom

Ludwig von Mises on Bureaucracy

"The ultimate basis of an all around bureaucratic system is violence."

–Ludwig von Mises, Bureaucracy

Ludwig von Mises on Bureaucracy

"Bureaucratic management is management of affairs which cannot be checked by economic calculation."

–Ludwig von Mises, Bureaucracy

Ludwig von Mises on Bureaucracy and Economic Calculation

"A bureaucrat differs from a nonbureaucrat precisely because he is working in a field in which it is impossible to appraise the result of a mans effort in terms of money."

–Ludwig von Mises, Bureaucracy

Ludwig von Mises on Bureaucracy

"Nobody can be at the same time a correct bureaucrat and an innovator."

–Ludwig von Mises, Bureaucracy

Ludwig von Mises on Bureaucracy

"Seen from the point of view of the particular group interests of the bureaucrats, every measure that makes the governments payroll swell is progress."

–Ludwig von Mises, Planning for Freedom

Ludwig von Mises on Bureaucracy

"The bureaucrat is not free to aim at improvement. He is bound to obey rules and regulations established by a superior body. He has no right to embark upon innovations if his superiors do not approve of them. His duty and his virtue is to be obedient."

–Ludwig von Mises, Bureaucracy

Ludwig von Mises on Bureaucracy

"Only to bureaucrats can the idea occur that establishing new offices, promulgating new decrees, and increasing the number of government employees alone can be described as positive and beneficial measures."

–Ludwig von Mises, Omnipotent Government

Ludwig von Mises on Bureaucracy and Government Interventions

"The trend toward bureaucratic rigidity is not inherent in the evolution of business. It is an outcome of government meddling with business."

–Ludwig von Mises, Bureaucracy

Ludwig von Mises on Government’s War on the Creative Genius

“A genius is precisely a man who defies all schools and rules, who deviates from the traditional roads of routine and opens up new paths through land inaccessible before….But, on the other hand, the government can bring about conditions which paralyze the efforts of a creative spirit and prevent him from rendering useful services to the community.”

–Ludwig von Mises, Bureaucracy

Ludwig von Mises on Why Classical Liberalism Rejects War

“The liberal critique of the argument in favor of war is fundamentally different from that of the humanitarians. It starts from the premise that not war, but peace, is the father of all things. What alone enables mankind to advance and distinguishes man from the animals is social cooperation. It is labor alone that is productive: it creates wealth and therewith lays the outward foundations for the inward flowering of man. War only destroys; it cannot create. War, carnage, destruction, and devastation we have in common with the predatory beasts of the jungle; constructive labor is our distinctively human characteristic.”

–Ludwig von Mises, Liberalism: The Classical Tradition

Ludwig von Mises on Sound Money

“It is impossible to grasp the meaning of the idea of sound money if one does not realize that it was devised as an instrument for the protection of civil liberties against despotic inroads on the part of governments. Ideologically it belongs in the same class with political constitutions and bills of rights. The demand for constitutional guarantees and for bills of rights was a reaction against arbitrary rule and the nonobservance of old customs by kings. The postulate of sound money was first brought up as a response to the princely practice of debasing the coinage.”

–Ludwig von Mises. The Theory of Money and Credit

Murray N. Rothbard on Recovering from Economic Depressions

“It should be clear that any governmental interference with the depression process can only prolong it, thus making things worse from almost everyone’s point of view. Since the depression process is the recovery process, any halting or slowing down of the process impedes the advent of recovery. The depression readjustments must work themselves out before recovery can be complete. The more these readjustments are delayed, the longer the depression will have to last, and the longer complete recovery is postponed.”

–Murray N. Rothbard, Man, Economy, and State with Power and Market

Hans-Hermann Hoppe on Socialized Health Care

“With the socialization of the health care system through institutions such as Medicaid and Medicare and the regulation of the insurance industry (by restricting an insurer’s right of refusal: to exclude any individual risk as uninsurable, and discriminate freely, according to actuarial methods, between different group risks) a monstrous machinery of wealth and income redistribution at the expense of responsible individuals and low-risk groups in favor of irresponsible actors and high-risk groups has been put in motion.”

–Hans-Hermann Hoppe, Democracy: The God That Failed

Ludwig von Mises on Civilization

"What distinguishes man from animals is the insight into the advantages that can be derived from cooperation under the division of labor."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Civilization

"Civilization is a work of peaceful co-operation."

–Ludwig von Mises, Socialism

Ludwig von Mises on Civilization

"The foundation of any and every civilization, including our own, is private ownership of the means of production. Whoever wishes to criticize modern civilization, therefore, begins with private property."

–Ludwig von Mises, Liberalism

Ludwig von Mises on the Market Economy

"In the unhampered market economy there are no privileges, no protection of vested interests, no barriers preventing anybody from striving after any prize."

–Ludwig von Mises, Theory and History

Ludwig von Mises on Liberalism

"Liberalism champions private property in the means of production because it expects a higher standard of living from such an economic organization, not because it wishes to help the owners."

–Ludwig von Mises, Socialism

Ludwig von Mises on Liberalism

"That Liberalism aims at the protection of property and that it rejects war are two expressions of one and the same principle."

–Ludwig von Mises, Socialism

Annonser

%d bloggare gillar detta: