Arkiv för april, 2010

Denise Levertov, Evening Train (1990)

En återfunnen dikt från arkiven…

‘Evening Train’

An old man sleeping in the evening train,
face upturned, mouth discreetly closed,
hands clasped, with fingers interlaced.
Those large hands
lie on the fur lining of his wife’s coat
he’s holding for her, and the fur
looks like a limp dog, docile and affectionate.
The man himself is a peasant
in city clothes, moderately prosperous—
rich by the standards of his youth;
one can read that in his hands,
his sleeping features.
How tired he is, how tired.
I called him old, but then I remember
my own age, and acknowledge he’s likely
no older than I. But in the dimension
that moves with us but itself keeps still
like the bubble in a carpenter’s level,
I’m fourteen, watching the faces I saw each day
on the train going in to London,
and never spoke to; or guessing
from a row of shoes what sort of faces
I’d see if I raised my eyes.
Everyone has an unchanging age (or sometimes two)
carried within them, beyond expression.
This man perhaps
is ten, putting in a few hours most days
in a crowded schoolroom, and a lot more
at work in the fields; a boy who’s always
making plans to go fishing his first free day.
The train moves through the dark quite swiftly
(the Italian dark, as it happens)
with its load of people, each
with a conscious destination, each
with a known age and that other,
the hidden one—except for those
still young, or not young but slower to focus,
who haven’t reached yet that state of being
which will become
not a point of arrest but a core
around which the mind develops, reflections circle,
events accrue—a center.
A girl with braids
sits in the corner seat, invisible,
pleased with her solitude. And across from her
an invisible boy, dreaming. She knows
she cannot imagine his dreams. Quite swiftly
we move through our lives; swiftly, steadily, the train
rocks and bounces onward through sleeping fields,
our unknown stillness
holding level as water sealed in glass.

Denise Levertov, Evening Train (1990)

Antigones funktion – Ett referat av Judith Butlers Antigone’s Claim

I Antigone’s Claim: Kinship Between Life and Death från 2000, omdefinierar Judith Butler karaktären Antigones funktion från Sofokles tragedi Antigone. Butlers tolkning av Antigone kritiserar och skiljer sig från G. W. F. Hegels klassiska tolkning från Andens Fenomenologi (1807), och inlägget nedan är ett omskrivet referat som sammanfattar de två första kapitlen i Antigone’s Claim samt Butlers syn på både Antigones funktion och Hegels tolkning.

I slutet av kapitel tre frågar Butler vem Antigone egentligen är, och vilken position hon har inom familjen samt det grekiska etiska livet. Butler frågar också hur vi ska se på Antigones dramatiska ord som utgör performativa akter. Butler hävdar att Antigone inte tillhör det mänskliga men att hennes språk tillhör mänsklighetens sfär. Antigone tillåts inte att agera, hon överträder förbudet och hennes agerande faller inte tillbaka på någon rådande norm. Antigone har inte rätt att utföra vissa handlingar eftersom hon regleras av lagar och sin position inom familjen, men hennes handlingar skakar om blodsförvantskapets vokabulär, vilket är en förutsättning för det mänskliga.

Butler menar att detta obetingat leder till att vi ställer oss frågan vilka dessa förutsättningar egentligen är. Antigone använder ett berättigat språk som hon samtidigt är utesluten från och tillskrivs ett språkbruk som inte kan ge henne en slutgiltig identitet. Butler konstaterar att om Antigone är mänsklig så drabbas det mänskliga (språket) av en katakres där vi inte längre vet hur vi ska använda språket på rätt sätt. Antigone fungerar som en korsställning (kiasm) inom de politiska normernas språk när hon använder ett språk som aldrig riktigt kan bli hennes.

Butlers slutsats är: Om blodsförvantskapet är en förutsättning för det mänskliga, så är Antigone subjektet för ett nytt fält inom det mänskliga, ett subjekt som uppstår genom politisk katakres där den icke-mänskliga talar som mänsklig, där könet blir förskjutet, och där blodförvantskapet grundas utifrån en uppsättning egna lagar. Antigone agerar, talar och blir till den individ vars handlingar är brottsliga, men denna olycka överskrider hennes liv och blir en del av en formell diskussion som Butler hävdar har ett eget lovande öde;  nämligen den sociala formens avvikande och okända framtid.


Kapitel 1 – Antigone’s Claim
Enligt Butler representerar Antigone ett förskjutet och förvridet släktband, vilket leder till att rådande klassiska representativa ideal hamnar i kris. Butler frågar oss: Vilka förutsättningar möjliggjorde Antigones liv och vilka relationer möjliggör de människoliv som uttryckligen motsätter sig blodsförvantskap och dess villkor?
I inledningen av kapitel ett frågar Butler vem Antigone är och menar att hennes arv präglas av Hegel, vars tolkning låter henne representera övergången från matriarkalt till patriarkalt styre och blodsförvantskap. Butler undersöker Antigones arv, kastar ljus på hennes betydelse, och frågar sig om Antigone verkligen är en representant för en feministisk politik samtidigt som dess funktion befinner sig i kris.

Butler tycker att Antigone inte representerar normativa principer för blodsförvantskap eftersom hennes arv präglas av incest, vilket omkullkastar hennes position inom blodsförvantskapet. Butler tolkar därmed Antigone utifrån ett humanistiskt perspektiv för att tragedin ställer många frågor om stat och blodsförvantskap, som i sin tur återkommer i andra kontexter. Butler menar att Hegel tolkar Antigone som en representativ karaktär för blodsförvantskapet samt dess upplösning, och att karaktären Kreon representerar en framväxande etisk ordning och statlig auktoritet baserad på universella principer. Butler förtydligar även att blodsförvantskapet finns med i utkanten av de termer som Hegel kallar ”the ethical order”, det politiska deltagandet och kulturella normer: det vill säga den sfär som justerar sittlichkeit genom lagar.

Hegel ser släktband som blodsförvantskap snarare än en normrelation, för att släktbanden inte ingår i det sociala som inleds när släktbanden åsidosätts. Butler kritiserar Hegels tolkning för att den förutsätter seperationen av släktband och stat, även fast det antas finnas en viktig relation mellan dem. Butler skriver att det således är svårt att föra fram en viss karaktär som representativ för blodsförvantskapet eller staten utan att förlora deras stabilitet och begriplighet. Butler anser att relationen har betydelse i en modern kontext där släktbandens politik bidragit till dess kris.

Enligt Butler talar Antigone i kraft av statens språk vilket hon gör uppror mot, och att hennes position är omoralisk samt oren, vilket pekar tillbaka på Antigones incestpräglade blodsförvantskap. Antigones språk liknar Kreons – en kung vars suveränitet vilar på blodslinjen – för att det präglas av både handling och auktoritet när Kreon blir utmanövrerad av Antigones motstånd. Butler hävdar att detta är ett tydligt exempel på att karaktärernas positioner går in i varandra och att det inte finns någon lättolkad relation mellan dem.

Konsekvensen av Antigones handlingar tar henne bortom både kön och släktbandsnormer och istället för att upprätthålla en idé om gränsöverskridandets misslyckande, hävdar Butler att Antigones funktion avslöjar blodsförvantskapets kontingenta karaktär. Antigone kallas ”manlig” av kören, Kreon och budbärarna, men Butler frågar sig om hon verkligen får denna roll och suveränitet. Butler poängterar att Antigone inte alls är konsekvent när det gäller att följa lagar och visar att varken Kreon eller Antigone har fasta positioner: när Antigone talar och agerar antar hon en manlig roll, medan Kreons position osäkras av hennes handlingar.

När Antigone talar till Kreon utgör det en språklig handling som på samma gång förskjuter henne från sin egen handling. Om Antigone ska kunna hävda sig behöver hon anta maktens normer vilka hon paradoxalt nog motsätter sig. Antigone ställer sig inte bara emot lagen, utan hon antar även dess språk då hon begår handlingen som bryter mot lagen. Enligt Hegel har Antigone inga möjligheter att bidra med, eller ta emot erkännanden inom den etiska ordningen, och för Butler är Antigone en anti-generation som alltid redan är distanserad i förhållande till en tydlig representation.

Kapitel 2 – Unwritten Laws, Aberrant Transmissions
Antigone representerar en idé som motsätter sig både livet som sådant och det symboliska, och förutsättningarna för tillvaron etableras genom det symboliska som Antigone motsätter sig. Butler påminner oss om att Antigones handlingar leder till hennes död och frågar vad som får henne att agera på detta sätt. Kreon dödar inte Antigone utan förvisar henne enbart till att bli levande begravd, men Butler undrar om hennes öde är förutbestämt, eller om hennes död kanske framträder som nödvändig. Butler frågar sig om Antigones död signalerar något om nödvändighet och begriplighet inom den kulturella sfären och blodsförvantskapet.

Antigone övertar Kreons språk och talar i styrka av dennes politiska suveränitet, men Butler ifrågasätter auktoriteten hos Kreons ord. Orden bekräftas inte förrän hans suveränitet mottagits och överförts till kreons underordnade, vilket är vad kreon avser men som visar sig inte är fallet. Konflikt uppstår när Antigone vill samma sak som Kreon, vilket leder till att Antigones påståenden måste komma fram genom statens språk, men att dessa inte kan bekräftas inom statens sfär.

Hegel idealiserar blodsförvantskapet inom vilken Antigone agerar och Butler identifierar denna idealisering av blodsförvantskapet där Antigone representerar dess villkor, lagar och gudar. Butler hävdar att denna bild leder till konsekvenser och representationen i sin tur leder till ett brott i en annan publik sfär, samt att representanten för denna komplexitet faller utanför ramen för Andens Fenomenologi. Butler tar därför avstånd från Hegels tolkning och ämnar att ge sin egen.

Butler hävdar att Hegels tolkning av blodsförvantskapet definieras utifrån staten samtidigt  som blodsförvantskapet är en förutsättning för staten. För Butler representerar Antigone en forcerad förståelse av blodsförvantskapet i och med att hon bara delvis står utanför lagen. Varken blodsförvantskapets lagar eller statens lagar fungerar på individer som står under dessa och i Butlers tolkning upptar Antigone en position som är främmande för både blodsförvantskapet och staten.

Hegel menar att människor inom sfären för det etiska livet inte agerar som individer när de begår brott, utan ses endast som individer förutsatt att de tillhör gemenskapen. I Hegels filosofi är det ”jag” som agerar ett universellt ”jag” snarare än en individ, och när individen begår brott mister individen sin individualitet och blir ”vem som helst”. Hegel anser att den som begår ett brott, fastnar i en händelse där de bryter mot en lag då de följer en annan och tvärtom. En person kan antingen följa den gudomliga lagen eller den mänskliga lagen, men aldrig se båda samtidigt.

Hegel menar att skuld upplevs när dådet begås och Butler tar upp Oidipus, en karaktär som Hegel hävdar varken kan förneka brottet eller sin skuld. Hos Hegel finns det en koppling mellan skuld och rätt, men Butler inser att Antigone bekräftar att hon gjort rätt, även om hon samtidigt förstår att lagen som rättfärdigar hennes handling på samma gång är ett brott enligt Kreon. Butler menar att det inte går att rättfärdiga Antigones ställningstagande, för att lagen som hon åberopar kan bara användas på ett specifikt sätt och går inte att definieras som lag.

Butler kritiserar Hegel för att han separerar Oidipus från Antigone, i och med att han ursäktar Oidipus för dennes brott på grund av hans omedvetna handlingar, men skuldbelägger Antigone. Hos Hegel är det etiska medvetandet mer komplett, dess skuld oförlåtlig, och på grund av detta måste det etiska medvetandet erkänna det motsatta som sin egen aktualitet samt bekräfta skulden. Butler menar dock att även om Antigone bekräftar sin handling, så gör det bara saken värre för att hon inte förnekar att hon utfört den. Butler kritiserar Hegel för att hans tolkning leder till att kvinnor inte tillåts känna skuld: självmedvetandet hos den ångerfullt skyldiga är alltid redan med nödvändighet medierat av statens sfär.

Vad Hegel benämner som gemenskap, regering och stat, väljer Butler att benämna som den offentliga sfären, vilken Hegel menar säkerställer sin existens genom att inkräkta på familjen och skapar en inre fiende som Hegel identifierar som kvinnosläktet, vilket han kallar den eviga ironin i samhället. Butler kritiserar Hegel för att han förändrar Antigones språk så att det ska passa in i hans etiska format. Hegels analys och generalisering av kvinnor missar Antigones egenhet och utplånar hennes namn. Butler menar att utifrån Hegels analys så agerar kvinnor inte politiskt, men skapar privatisering av den politiska sfären, vilken regleras av universalitet.

Till sist, Butlers poäng är just att Antigone undviker den generalisering som Hegel redogör för, vilken suddar ut Antigone ur Andens Fenomenologi. Enligt Butler förvandlar Hegel Antigone så att hennes brott förlorar den lagenlighet som den skapar och tolkar Antigone som en modern kvinna. En modern kvinna som hon egentligen aldrig blir.

Referenser

Butler, Judith. 2000. Antigone’s Claim: Kinship Between Life and Death. Columbia University Press, New York.


DOOM4

En blogg om filosofi, ekonomi, språk, musik, konst och litteratur.
[Most Recent Quotes from www.kitco.com]
Creeper MediaCreeper

Ludwig von Mises On the So-Called Liberals of Today

“The so-called liberals of today have the very popular idea that freedom of speech, of thought, of the press, freedom of religion, freedom from imprisonment without trial – that all these freedoms can be preserved in the absence of what is called economic freedom. They do not realize that, in a system where there is no market, where the government directs everything, all those other freedoms are illusory, even if they are made into laws and written in constitutions.”

–Ludwig von Mises, Economic Policy: Thoughts for Today and Tomorrow (1979)

Murray N. Rothbard on Economic Ignorance

“It is no crime to be ignorant of economics, which is, after all, a specialized discipline and one that most people consider to be a ‘dismal science.’ But it is totally irresponsible to have a loud and vociferous opinion on economic subjects while remaining in this state of ignorance.”

–Murray N. Rothbard

Ludwig von Mises on the Process of the Hyperinflationary Breakdown of A Currency

"The emancipation of commerce from a money which is proving more and more useless in this way begins with the expulsion of the money from hoards. People begin at first to hoard other money instead so as to have marketable goods at their disposal for unforeseen future needs - perhaps precious-metal money and foreign notes, and sometimes also domestic notes of other kinds which have a higher value because they cannot be increased by the State '(e.g.the Romanoff rouble in Russia or the 'blue' money of communist Hungary); then ingots, precious stones, and pearls; even pictures, other objects of art, and postage stamps. A further step is the adoption of foreign currency or metallic money (i.e. for all practical purposes, gold) in credit transactions. Finally, when the domestic currency ceases to be used in retail trade, wages as well have to be paid in some other way than in pieces of paper which are then no longer good for anything.

The collapse of an inflation policy carried to its extreme - as in the United States in 1781 and in France in 1796 does not destroy the monetary system, but only the credit money or fiat money of the State that has overestimated the effectiveness of its own policy. The collapse emancipates commerce from etatism and establishes metallic money again."

–Ludwig von Mises, The Theory of Money and Credit

Ludwig von Mises On Hyperinflation

"The characteristic mark of the phenomenon is that the increase in the quantity of money causes a fall in the demand for money. The tendency toward a fall in purchasing power as generated by the increased supply of money is intensified by the general propensity to restrict cash holdings which it brings about. Eventually a point is reached where the prices at which people would be prepared to part with "real" goods discount to such an extent the expected progress in the fall of purchasing power that nobody has a sufficient amount of cash at hand to pay them. The monetary system breaks down; all transactions in the money concerned cease; a panic makes its purchasing power vanish altogether. People return either to barter or to the use of another kind of money."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises On the Policy of Devaluation

"If the government does not care how far foreign exchange rates may rise, it can for some time continue to cling to credit expansion. But one day the crack-up boom will annihilate its monetary system. On the other hand, if the authority wants to avoid the necessity of devaluing again and again at an accelerated pace, it must arrange its domestic credit policy in such a way as not to outrun in credit expansion the other countries against which it wants to keep its domestic currency at par."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Austrian Economics

"What distinguishes the Austrian School and will lend it everlasting fame is its doctrine of economic action, in contrast to one of economic equilibrium or nonaction."

–Ludwig von Mises, Notes and Recollections

Ludwig von Mises on Austrian Economics

"The main and only concern of the Austrian economists was to contribute to the advancement of economics. They never tried to win the support of anybody by other means than by the convincing power developed in their books and articles."

–Ludwig von Mises, Austrian Economics: An Anthology

Ludwig von Mises on Business Cycles

"True, governments can reduce the rate of interest in the short run. They can issue additional paper money. They can open the way to credit expansion by the banks. They can thus create an artificial boom and the appearance of prosperity. But such a boom is bound to collapse soon or late and to bring about a depression."

–Ludwig von Mises, Omnipotent Government

Ludwig von Mises on Business Cycles

"The wavelike movement effecting the economic system, the recurrence of periods of boom which are followed by periods of depression is the unavoidable outcome of the attempts, repeated again and again, to lower the gross market rate of interest by means of credit expansion."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Business Cycles

"The cyclical fluctuations of business are not an occurrence originating in the sphere of the unhampered market, but a product of government interference with business conditions designed to lower the rate of interest below the height at which the free market would have fixed it."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Business Cycles

"The ultimate cause, therefore, of the phenomenon of wave after wave of economic ups and downs is ideological in character. The cycles will not disappear so long as people believe that the rate of interest may be reduced, not through the accumulation of capital, but by banking policy."

–Ludwig von Mises, On the Manipulation of Money and Credit

Ludwig von Mises on Business Cycles

"The boom produces impoverishment. But still more disastrous are its moral ravages. It makes people despondent and dispirited. The more optimistic they were under the illusory prosperity of the boom, the greater is their despair and their feeling of frustration."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Credit Expansion

"Credit expansion can bring about a temporary boom. But such a fictitious prosperity must end in a general depression of trade, a slump."

–Ludwig von Mises, Planned Chaos

Ludwig von Mises on Human Action

"Human action is purposeful behavior."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Human Action

"Action is purposive conduct. It is not simply behavior, but behavior begot by judgments of value, aiming at a definite end and guided by ideas concerning the suitability or unsuitability of definite means. . . . It is conscious behavior. It is choosing. It is volition; it is a display of the will."

–Ludwig von Mises, The Ultimate Foundation of Economic Science

Ludwig von Mises on Human Action

"Action is an attempt to substitute a more satisfactory state of affairs for a less satisfactory one. We call such a willfully induced alteration an exchange."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Human Action

"Mans striving after an improvement of the conditions of his existence impels him to action. Action requires planning and the decision which of various plans is the most advantageous."

–Ludwig von Mises, The Ultimate Foundation of Economic Science

Ludwig von Mises On ”I and We”

"The We cannot act otherwise than each of them acting on his own behalf. They can either all act together in accord; or one of them may act for them all. In the latter case the cooperation of the others consists in their bringing about the situation which makes one man's action effective for them too. Only in this sense does the officer of a social entity act for the whole; the individual members of the collective body either cause or allow a single man's action to concern them too."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises On The Individual and Changing Features of Human Action

"Common man does not speculate about the great problems. With regard to them he relies upon other people's authority, he behaves as "every decent fellow must behave," he is like a sheep in the herd. It is precisely this intellectual inertia that characterizes a man as a common man. Yet the common man does choose. He chooses to adopt traditional patterns or patterns adopted by other people because he is convinced that this procedure is best fitted to achieve his own welfare. And he is ready to change his ideology and consequently his mode of action whenever he becomes convinced that this would better serve his own interests."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Murray N. Rothbard On the Professional Intellectual Classes

"In all societies, public opinion is determined by the intellectual classes, the opinion moulders of society. For most people neither originate nor disseminate ideas and concepts; on the contrary, they tend to adopt those ideas promulgated by the professional intellectual classes, the professional dealers in ideas."

–Murray N. Rothbard, For A New Liberty

Ludwig von Mises on Cause and Effect

"Cognizance of the relation between a cause and its effect is the first step toward mans orientation in the world and is the intellectual condition of any successful activity."

–Ludwig von Mises, The Ultimate Foundation of Economic Science

Ludwig von Mises on Economic Calculation

"Monetary calculation and cost accounting constitute the most important intellectual tool of the capitalist entrepreneur, and it was no one less than Goethe who pronounced the system of double-entry bookkeeping one of the finest inventions of the human mind."

–Ludwig von Mises, Liberalism: The Classical Tradition

Ludwig von Mises on Economics as Abstract Reasoning

“Economics, like logic and mathematics, is a display of abstract reasoning. Economics can never be experimental and empirical. The economist does not need an expensive apparatus for the conduct of his studies. What he needs is the power to think clearly and to discern in the wilderness of events what is essential from what is merely accidental.”

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Individual Rational Action

"All rational action is in the first place individual action. Only the individual thinks. Only the individual reasons. Only the individual acts."

–Ludwig von Mises, Socialism.

Ludwig von Mises on Entrepreneurship

"The consumers suffer when the laws of the country prevent the most efficient entrepreneurs from expanding the sphere of their activities. What made some enterprises develop into big business was precisely their success in filling best the demand of the masses."

–Ludwig von Mises, Planned Chaos

Ludwig von Mises on the Gold Standard

“If our civilization will not in the next years or decades completely collapse, the gold standard will be restored.”

–Ludwig von Mises, (1965)

Murray N. Rothbard On the Gold Standard

“Gold was not selected arbitrarily by governments to be the monetary standard. Gold had developed for many centuries on the free market as the best money; as the commodity providing the most stable and desirable monetary medium.”

–Murray N. Rothbard

Detlev Schlichter on the Gold Standard

"But I don’t believe the best solution would be to go back to a government-run gold standard. We should not trust politicians and bureaucrats with money, certainly never again with entirely unconstrained fiat money, but probably not even with a monetary system that comes with the strait jacket of an official gold standard. I would argue instead for the complete separation of money and state, and for an entirely private monetary system. Let the market decide what should be money and how much there should be of it. I do strongly believe that gold would again play an important role in such a system. After all, gold and silver have been chosen forms of money for thousands of years, in all cultures and societies. That is what the trading public always went for when it was free to choose."

–Detlev Schlichter, The Schlichter Files

Detlev Schlichter on Paper Money

"Wall Street, the media, academia, and, of course the Fed, are strongly on the side of fiat money."

–Detlev Schlichter, The Schlichter Files

Detlev Schlichter on the Media and Academia

"Media and academia are mainly pro-state, pro-politics, anti-gold"

–Detlev Schlichter, The Schlichter Files

Ludwig von Mises on Banking

"There was no reason whatever to abandon the principle of free enterprise in the field of banking."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Banking

"It is extremely difficult for our contemporaries to conceive of the conditions of free banking because they take government interference with banking for granted and as necessary."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Banking

"What is needed to prevent any further credit expansion is to place the banking business under the general rules of commercial and civil laws compelling every individual and firm to fulfill all obligations in full compliance with the terms of the contract."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Corrupt Politicians, Professors and Union Bosses

"Those politicians, professors and union bosses who curse big business are fighting for a lower standard of living."

–Ludwig von Mises, Theory and History

Ludwig von Mises on Capital

"Profit-seeking business is compelled to employ the most efficient methods of production. What checks a businessmans endeavors to improve the equipment of his firm is only lack of capital."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Capital

"When pushed hard by economists, some welfare propagandists and socialists admit that impairment of the average standard of living can only be avoided by the maintenance of capital already accumulated and that economic improvement depends on accumulation of additional capital."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Capital

"History does not provide any example of capital accumulation brought about by a government. As far as governments invested in the construction of roads, railroads, and other useful public works, the capital needed was provided by the savings of individual citizens and borrowed by the government."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Capital

"The characteristic mark of economic history under capitalism is unceasing economic progress, a steady increase in the quantity of capital goods available, and a continuous trend toward an improvement in the general standard of living."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Capital

"Capitalism is essentially a system of mass production for the satisfaction of the needs of the masses. It pours a horn of plenty upon the common man. It has raised the average standard of living to a height never dreamed of in earlier ages. It has made accessible to millions of people enjoyments which a few generations ago were only within the reach of a small elite."

–Ludwig von Mises, The Anti-Capitalistic Mentality

Ludwig von Mises on Laissez Faire

"If one rejects laissez faire on account of mans fallibility and moral weakness, one must for the same reason also reject every kind of government action."

–Ludwig von Mises, Planning for Freedom

Ludwig von Mises on Bureaucracy

"The ultimate basis of an all around bureaucratic system is violence."

–Ludwig von Mises, Bureaucracy

Ludwig von Mises on Bureaucracy

"Bureaucratic management is management of affairs which cannot be checked by economic calculation."

–Ludwig von Mises, Bureaucracy

Ludwig von Mises on Bureaucracy and Economic Calculation

"A bureaucrat differs from a nonbureaucrat precisely because he is working in a field in which it is impossible to appraise the result of a mans effort in terms of money."

–Ludwig von Mises, Bureaucracy

Ludwig von Mises on Bureaucracy

"Nobody can be at the same time a correct bureaucrat and an innovator."

–Ludwig von Mises, Bureaucracy

Ludwig von Mises on Bureaucracy

"Seen from the point of view of the particular group interests of the bureaucrats, every measure that makes the governments payroll swell is progress."

–Ludwig von Mises, Planning for Freedom

Ludwig von Mises on Bureaucracy

"The bureaucrat is not free to aim at improvement. He is bound to obey rules and regulations established by a superior body. He has no right to embark upon innovations if his superiors do not approve of them. His duty and his virtue is to be obedient."

–Ludwig von Mises, Bureaucracy

Ludwig von Mises on Bureaucracy

"Only to bureaucrats can the idea occur that establishing new offices, promulgating new decrees, and increasing the number of government employees alone can be described as positive and beneficial measures."

–Ludwig von Mises, Omnipotent Government

Ludwig von Mises on Bureaucracy and Government Interventions

"The trend toward bureaucratic rigidity is not inherent in the evolution of business. It is an outcome of government meddling with business."

–Ludwig von Mises, Bureaucracy

Ludwig von Mises on Government’s War on the Creative Genius

“A genius is precisely a man who defies all schools and rules, who deviates from the traditional roads of routine and opens up new paths through land inaccessible before….But, on the other hand, the government can bring about conditions which paralyze the efforts of a creative spirit and prevent him from rendering useful services to the community.”

–Ludwig von Mises, Bureaucracy

Ludwig von Mises on Why Classical Liberalism Rejects War

“The liberal critique of the argument in favor of war is fundamentally different from that of the humanitarians. It starts from the premise that not war, but peace, is the father of all things. What alone enables mankind to advance and distinguishes man from the animals is social cooperation. It is labor alone that is productive: it creates wealth and therewith lays the outward foundations for the inward flowering of man. War only destroys; it cannot create. War, carnage, destruction, and devastation we have in common with the predatory beasts of the jungle; constructive labor is our distinctively human characteristic.”

–Ludwig von Mises, Liberalism: The Classical Tradition

Ludwig von Mises on Sound Money

“It is impossible to grasp the meaning of the idea of sound money if one does not realize that it was devised as an instrument for the protection of civil liberties against despotic inroads on the part of governments. Ideologically it belongs in the same class with political constitutions and bills of rights. The demand for constitutional guarantees and for bills of rights was a reaction against arbitrary rule and the nonobservance of old customs by kings. The postulate of sound money was first brought up as a response to the princely practice of debasing the coinage.”

–Ludwig von Mises. The Theory of Money and Credit

Murray N. Rothbard on Recovering from Economic Depressions

“It should be clear that any governmental interference with the depression process can only prolong it, thus making things worse from almost everyone’s point of view. Since the depression process is the recovery process, any halting or slowing down of the process impedes the advent of recovery. The depression readjustments must work themselves out before recovery can be complete. The more these readjustments are delayed, the longer the depression will have to last, and the longer complete recovery is postponed.”

–Murray N. Rothbard, Man, Economy, and State with Power and Market

Hans-Hermann Hoppe on Socialized Health Care

“With the socialization of the health care system through institutions such as Medicaid and Medicare and the regulation of the insurance industry (by restricting an insurer’s right of refusal: to exclude any individual risk as uninsurable, and discriminate freely, according to actuarial methods, between different group risks) a monstrous machinery of wealth and income redistribution at the expense of responsible individuals and low-risk groups in favor of irresponsible actors and high-risk groups has been put in motion.”

–Hans-Hermann Hoppe, Democracy: The God That Failed

Ludwig von Mises on Civilization

"What distinguishes man from animals is the insight into the advantages that can be derived from cooperation under the division of labor."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Civilization

"Civilization is a work of peaceful co-operation."

–Ludwig von Mises, Socialism

Ludwig von Mises on Civilization

"The foundation of any and every civilization, including our own, is private ownership of the means of production. Whoever wishes to criticize modern civilization, therefore, begins with private property."

–Ludwig von Mises, Liberalism

Ludwig von Mises on the Market Economy

"In the unhampered market economy there are no privileges, no protection of vested interests, no barriers preventing anybody from striving after any prize."

–Ludwig von Mises, Theory and History

Ludwig von Mises on Liberalism

"Liberalism champions private property in the means of production because it expects a higher standard of living from such an economic organization, not because it wishes to help the owners."

–Ludwig von Mises, Socialism

Ludwig von Mises on Liberalism

"That Liberalism aims at the protection of property and that it rejects war are two expressions of one and the same principle."

–Ludwig von Mises, Socialism