Arkiv för november, 2008

Motion 2008/09:K343 Införande av integritetsbalk

Via Henrik Alexandersson

Jag måste säga att jag som privatperson väldigt sällan läser motioner. För det första brukar dessa inte uppmärksammas av media överhuvudtaget och jag tycker de rent ut sagt inte har fångat mitt intresse tidigare. Men den senaste tiden så har det blivit allt viktigare för mig att följa med i politiken och dels noga granska vad som verkligen sker i maktens korridorer samt att skapa mig en egen uppfattning om situationer som jag förut inte orkade sätta mig in i.

Camilla Lindberg från Folkpartiet har skrivit en motion angående införande av integritetsbalk. ”Motion 2008/09:K343 Införande av integritetsbalk” uppmärksammades idag av Henrik Alexandersson som tycker att det är årets [hitills] viktigaste motion. Alexandersson är en oerhört viktig röst och mycket kunnig, om hans åsikt är att motionen är viktig, samt att jag tycker ämnet är intressant, då tänker jag lägga tid på att läsa igenom motionen.

Lindberg menar att alla har rätt till privatliv som är skyddat från oönskade intrång och statlig övervakning. I och med att individualiseringen har klivit fram med stormsteg sedan 30-40 år tillbaka så har våra krav ökat angående hur denna privata sfär ska vara eller kännas. Samhällsutvecklingen har gjort det möjligt för en utökad privatsfär och mot detta ställs intressen som med regler och lagstiftningens hjälp få insyn i individers privata sfär.

Lindberg ser hur de personliga relationerna har förändrats med åren. Samtidigt som vi i vissa avseenden har breddat våra ‘gemenskaper’ så kanske vi också distanserar oss mer från våra grannar. Lindberg antyder att vänskaps-, ekonomiska- och sociala nätverksrelationer har förändrats, vilket har medfört att individer lämnar elektroniska spår efter sig. Spår som kan nyttjas av okända företag och människor i jakten på pengar, makt eller åsiktsregistrering.

Lindberg vill skapa en sorts integritetsbalk. Sverige må uppfylla kriterierna för att räknas som en demokratisk stat, men lagstiftningen till fördel för integritetsskydd och privatlivsskydd är obefintlig. Det finns ingen definition av ‘integritet’ i svenskt rättsväsende hävdar Lindberg. Det finns givetvis skydd mot tvivelaktigt frihetsberövande, husrannsakan, kroppsliga ingrepp, tortyr och skydd för egendom. Lindberg nämner vidare den personliga integriteten och äganderätten och konstaterar att registreringen av åsikter, verksamheter och sociala kontakter får endast skydd av RF 1:2:

”Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.”

Vi måste gå till FR 2:23 (Europarådet) för att hitta konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Artikel 8 behandlar rätten till skydd för privat- och familjeliv och även skydd för privat korrespondens. Denna rätt får endast ”inskränkas” med stöd av lag som skall trygga den demokratiska säkerheten i samhället. Ur ett svenskt perspektiv var den en europeiska konventionen bra för den ideella integriteten.

”Europakonventions ställning som rättskälla förhindrar utfärdandet av lagar och förordningar som inskränker denna ideella integritet – men den förhindrar inte att tillämpningen av lagar och förordningar kommer i konflikt med privatlivets helgd.”

Lindberg vill ha en bättre lagstiftning för att skapa ett tydligare och mer heltäckande rättsligt skydd för privatlivet.

”Det kan åstadkommas genom att samla en rad väsentliga lagar i en särskild integritetsbalk.”

Lindberg gör en jämförelse med miljöbalken som ”samlade ihop” lagarna och gjorde dom mer överblickbara. En integritetsbalk skulle tända en gnista i lagstiftningsarbetet och samla ihop tillämpningar av lagens integritetsprinciper inom institutioner, förvaltningar och myndigheter. En integritetsbalk ska också sporra juridisk forskning i t.ex. integritetsfrågor. Jag tycker också att det borde sporra privatpersoner som säkerligen har annan typ av kompetens än just jurister. Detta är något som riksdagen borde uppmärksamma regeringen om.

Riksdagen bör också enligt Lindberg ge regeringen i uppdrag att utföra integritetsrevisioner av statlig verksamhet. Jag tycker att detta borde också inbegripa revisioner av myndighetsverksamhet som till exempel FRA, det påbörjade lagförslaget IPRED och Lissabonfördraget. Externa granskare skulle möjligtvis kunna öka medborgarnas tilltro till granskningens oberoende och trovärdighet – om den gjordes transparent. Lindberg föreslår återkommande granskningar – jag föreslår kontinuerligt ständiga granskningsflöden författade av såväl stat som medborgare. Att öka förtroendet för myndigheter är inte bara en uppgift för externa granskare, vi medborgare spelar också en viktig roll i denna process. Viktigast av allt är att myndigheterna själva tar sitt ansvar och öppnar upp sig och granskar sig själva och sina verktyg, självklart utan att röja känsliga uppgifter om privatpersoner.

Lindberg nämner också någonting mycket viktigt. Hon efterfrågar analyser av möjliga konsekvenser för lagar som påverkar den personliga integriteten. Det finns redan ett obligatoriskt analysklimat inom områden som miljö och småföretagande. Inte nog med att det finns en inneboende tröghet i rättssystemet, det ska också till en sorts kontrollstation längs med vägen – nya lagar får inte verkställas hur som helst. Obligatoriska integritetskonsekvensanalyser (namnet på denna analystyp måste förbättras) bör införas i lagstiftningen.

Dessutom ska det bli förbud mot massövervakningssystem. Lindberg nämner inte alls FRA, däremot har hon tankar om andra typer av övervakningssystem. Hon menar att skyddet för privatlivet hotas av ‘harmlösa övervakningssystem’ som t.ex. trängselskattesystemets trafikkameror, kameror för hastighetsövervakning och elektroniska, individuella färdbevis för kollektivtrafik. Hon nämner inte heller övervakningskameror i stadsrummet. Dessa system och den personal som sköter dessa system eller har insikt i programvaran, får tillgång till sammanställande verktyg vars tidigare innehåll var för omfattande och splittrad, men som nu är ett smörgåsbord av möjliga integritetshotande infallsvinklar.

Det finns en stor risk att övervakning kommer att växa i framtiden och sammanfattningsvis avslutar Camilla Lindberg med:

”Därför bör en kommande integritetsbalk innehålla ett klart förbud mot upprättande av massövervakningsystem och ett mycket hårt reglerat tillståndsförfarande som inte möjliggör en stegvis utbyggnad och ändamålsglidning utan förnyad prövning. Detta bör riksdagen ge regeringen tillkänna.”

Det Lindberg givetvis måste göra är förstås att sätta sig ned och definiera termen ‘massövervakningssystem’.

Jag är besviken att hon inte vågar nämna FRA och IPRED men tanken är god, dock rätt uddlös än så länge. Kanske kan någon remixa motionen och göra den mer slagkraftig? Kanske kan den remixas inom och utanför blockpolitiken samt i gränslandet däremellan? Avslutningsvis så har jag skrivit ihop en del egna åsikter mitt i min beskrivning av Lindberg egentligen skriver i motionen. Mitt tips är att ni läser Motion 2008/09:K343 Införande av integritetsbalk i sin helhet här.

Åtta år senare – Nicklas Lundblad om reglering av Internet

För ungefär åtta år sedan skrev Nicklas Lundblad boken Teknotopier som handlade om de då de nya tekniker och rättens framtid. Det var en personlig reflektion grundat på egna åsikter och bokens innehåll med dess alla frågeställningar skulle ej ge några uttömande svar. Hur skulle spelet mellan teknik, samhälle och regler och lagar att se ut i framtiden? Teknotopier grundade sig på denna oerhört komplexa fråga och består av en rad olika essäer som tittar närmre på olika aspekter och frågeställningar som är en del av ursprungsfrågan ovan. Följande frågeställningar hade Lundblad.

Går det att reglera Internet?
Är upphovsrätten död?
Vem bryr sig om lagarna?
Måste vi inte skydda friheten och integriteten?
Vad händer med lagarna i framtiden?

Lundblad försöker att svara på dessa frågor i slutet av essäerna, jag å andra sidan vill försöka reflektera över vad som har hänt under dessa åtta år sedan essäerna skrevs. Jag inleder bloggandet med att börja med en serie om essäerna i boken. Dels gör jag det på grund av att essäerna till sin längd är rätt korta och dels för att jag vill komma in mer i mitt skrivande innan jag ger mig in i den samtida diskussionen om FRA, IPRED, Lissabonfördraget samt inrikes- och utrikespolitik. Bloggande individer utgör en maktfaktor, vars bidrag till informationsmängden om frågor liknande dom ovan, gör att maktförskjutningar uppstår. Detta är en viktig poäng i Lundblads resonemang som tydligt går att reflektera över här och nu 2008. Nu till själva genomgången av essän ”Går det att relgera Internet?”

Lundblad såg en nödvändighet i att det går att reglera Internet. Grundarkitekturen var troligen inte menad att fungera på det sättet som vi använder Internet till idag. Internet har vissa protokoll, som är regler för hur flera noder i ett nätverk eller datorer ska kommunicera med varandra. En av grundförutsättningarna är alltså ett kommunikationsprotokoll. Givet att det finns en mångfald av kommunikation och tekniska förutsättningar och en rad olika sätt att använda sig av teknik och Internet, ligger det även till grund vissa gemensamma förutsättningar och regler. Lundblad menade att Internet är ”ett utmärkt exempel på spontan ordning” (9) (se F.A. Hayek och M. Polanysis Frihetens grundvalar s 189). Ordning ur kaos. Kanske kan vi istället leka med tanken om att vi har och göra med ett komplext kaos som uppstår ur ordning. Och visst är det fler aktörer med i spelet som inte enbart försöker att skapa ordning för sig själva och andra användare av Internet, utan som också försöker skapa kaos och störa ordningen för oss?

Olika aktörer eftersträvar olika saker. Men hur stora företag eller individer skapar kontroll eller kaos, beror på vad de anser av reglering av Internet och hur det påverkar deras olika behov. Finns det inte här en konflikt mellan vad företag vill kontrollera och skapa och vad individer vill åstadkomma med användningen av Internet?

Lundblad tycker sig se att det går att förhindra olagliga händelser som begås med hjälp av Internet, men att priset blir för högt. Självklart ska viss brottslig verksamhet regleras och definieras, men vi kan inte överbelasta vårt rättsväsende och polis med definitioner och regleringar som blir oproportionerliga att följa upp. Regleringen av Internet sker med för stor tillit till att vad som lagstiftas ‘bort’ på nätet också efterlevs i vårt samhälle. Kontroll och lagstiftning av internet fungerar inte i sig, vårt samhälle måste också visa sitt samtycke till dessa regler och de instanser som har lagstiftat fram vissa regler måste se till att de fyller en funktion i vårt samhälle.

Vi ska verkligen inte sträva efter fullständig laglydnad. Kommunikationskanalerna och Internets omfattning gör att en rigorös reglering av detsamma innebär för stora uppoffringar och en stor börda för vårt samtida rättsväsende. Genom lagar och regler tar vi inte bort vissa brott från varken Internet eller vårt samhälle. Angående kommunikation mellan t.ex. individer så går detta att reglera om det går att kontrollera de informationsmängder som utbyts. Det kanske bara räcker med övervakning av dessa informationsmängder…

Ett stort hot mot lagstiftningen är givetvis att vi idag ser en explosionsartad utveckling av teknik. Vad som är nytt idag kan vara gammal och mossigt inom några månader och individer får mer och mer kunskap om hur just deras användning av Internet ser ut och vilka verktyg de dagligen använder sig av. Lundblad ser hur den tekniska utvecklingen förändrar samhällens maktstruktur.

Teknik och makt hänger ihop i Lundblads resonemang och ställer sig frågande till om det är effektivt att lagstifta om Internet.

”Effektiva lagar kräver att det finns möjligheter. ges möjligheter, att sanktionera och kontrollera att lagarna efterföljs” (12)

Vilka möjligheter finns att reglera ny teknik? Begreppet ‘ny’ är här i sig rätt dunkelt med tanke på teknikens kontinuella utvecklingsflöde. Teknik är också ett begrepp som måste utsättas för rigorösa analyser om det ska kunna vara ett tydligt föremål för reglering. Det kanske är just det som är problemet, att tekniken ses som ett föremål istället för ett flöde. Lundblad ger oss fyra olika kategorier av sammanhang eller flöden som kan diskuteras.

  1. Införsel av teknik i ett samhälle
  2. Innehav av teknik
  3. Användning av teknik
  4. Utformning av teknik

Lundblad menar att just införandet av ny teknik i samhällen ”sker nästan aldrig genom att staten eller någon annan beslutande organisation godkänner den” (15). Jag undrar om han menar införandet av teknik till folket eller införandet av teknik till andra maktfaktorer, som t.ex. FRA. Finns det teknik som vi individer aldrig kommer att kunna kontrollera? Ett exempel på detta tycks vara det som Lundblad skriver om nämligen krypteringsteknik. Numera verkar det dock inte som att det är speciellt svårt att sprida fritt och snabbt.

Angående innehavet av teknik så går det att reglera detta. Det kan vara olagligt att inneha utrustning som ”gör det möjligt att piratkopiera skyddade verk” (16). i den mån lagstiftare och rättsväsende (samt lobbygrupper) verkligen ens förstår en bråkdel av vad de vill och hur de definierar det som de vill reglera, är det just detta som kommer att bli vanligare. Ta tillslaget mot The Pirate Bay som exempel. Jag tror att grupperna och personerna bakom tillslaget mot Pirate Bay inte alls hade koll på varken tekniken eller hur arkitekturen såg ut. Själva tillslaget var uppenbarligen bara en kraftmätning på order från en Amerikansk filmindustri och en anledning till att pröva om de överhuvudtaget sysslar med något kriminellt. Jag vet inte hur många analyser av detta som jag har läst under de senaste åren, men rättegången har fortfarande inte ägt rum. Tillslaget skedde den 31:a maj 2006.

Lundblad nämner EUs förslag till upphovsrättsdirektiv, som ämnar att göra det olagligt att göra det olagligt att inneha teknik som kränker upphovsrätten. Jag är osäker angående vilket direktiv som han menar men EU kommer att ligga på angående att få igenom lagstiftning som begränsar individernas användning av Internet och verktyg. En annan aspekt av detta är att olika branscher antagligen kommer att börja samarbeta och ta fram en ”säker dator” där fler och fler verktyg och kommunikationssätt begränsas och kontrolleras i preventivt syfte samt för att kunna utnyttjas av en ekonomiska intressen. Kontroll och reglering av innehav är svårt att försvara. Denna kontroll meför ofantliga politiska och sociala kostnader.

”Betänk att det skulle vara möjligt för polisen att göra intrång i din bostad för att se om du har piratkopierat dataprogram – vore det ett samhälle värt att leva i? Är avvägningen mellan den privata sfären och upphovsrätten då korrekt balanserad?” (17)

Citatet går i allra högtsta grad att relatera till dagens debatt om IPRED. I dagens debatt tycker jag frågan om balans och proportionalitet är ett vanlig inslag i olika typer av resonemang. Jag vill inte leva i ett samhälle där andra grupper och intressen skickar hem kravbrev till mig eller någon annan medborgare som ägnar sig åt något privat och icke-kommersiellt. Dessa begrepp är dock allt annat än klara. Lobbygrupperingar vill ju helst göra detta till en realitet, branschen vill ju få in så mycket pengar för de upphovsrättsbrott som begås. I och med att IPRED medvetandegörs, realiseras en del bakomliggande resonemang kopplat till citatet ovan. Det finns så många olika problem med lagen så att jag inte vet var jag ska börja: Att låta organisationer få göra polisens jobb och låta dom få utpressa misstänkta privatpersoner är inte ok. Utöver detta är det inte självklart att det ens går att bevisa ansvar plus att de eventuella brottens ringa omfattning gör att lagapparaten är helt ojämnt balanserad. Bör inte vårt rättsväsende och polis få mer pengar till att hämma annan grov brottslighet och att ens hinna med det som ska regleras?

Lundblad har en poäng i att han inte tycker att balansen mellan personlig integritet och upphovsrätten är lyckad. Piratkopiering är inte ett brott (om ens brott) i samma klass som liknande brott som gör det rimligt för polisen att göra intrång i en bostad.

Den digitala kopieringstekniken har medfört en omfattande diskussion om regler i samband med teknikutvecklingen, som inte var speciellt omfattande då Lundblad skrev boken. Allt ifrån ‘tunga’ akademiker, universitetsstuderande, jurister, privatpersoner, webbutvecklare, feminister etc. bidrar till en decentraliserad debatt angående reglering av teknik och vad dessa regler eventuellt medför. Dagens debatt präglas också av större faror mot den personliga integriteten än de argument och diskussioner om t.ex. fildelning och andra mer specifika problem relaterat till upphovsrätten. Kontroll- och regleringssamhället med drivande lobbygrupper är en stor kraft vars handlingars omfattning ger upphov till maktförändringar. Detta måste den frihetsintresserade individen visa motstånd mot. Det är av största vikt att om ni känner frustration över något politiskt, att ni ges chans att bidra med åsikter och debattera regler, normer, moral och lagar på ett öppet sätt. Lundblad ansåg att den rättsliga avvägningen ”bör sammanfalla med demokratisk eftertanke” (18).

Utformningen av tekniken är den tredje punkten som Lundblad tar upp i essän. Kruxet handlar om huruvida den ständigt pågående regleringen av informations- och kommunikationsteknik står i konflikt med t.ex. skydd för individer. Denna sektion i Lundblads resonemang är ganska otydlig och jag får inte grepp om vad han är ute efter. Processer som han vill tänkas fånga här är ständigt pågående flöden i och med att tekniken hela tiden utvecklas och att användarna av tekniken ständigt förändrar sin relation med tekniken.

Det är dock lättare att förstå delen där han skriver om användningen av tekniken. Mängden av användningsområden och användare gör det ständigt svårare för lagstiftningen att se till att eventuella lagar och regelverk efterföljs. Regleringen ämnar i längden att styra vår användning av de nya medierna. Sådana saker som kopiering, fildelning, bärbara hårddiskar, operativsystem etc. kan komma att förändras till användarnas nackdel om branscher och lobbygrupper får som de vill. Kontrollmanin kan komma att spilla över in på andra områden som t.ex. informationsflöden.

Informationsflöden handlar om väldigt många parametrar, men jag känner en oro för hur personlig och privat kommunikation kommer att begränsas/regleras/övervakas i framtiden. De kontakter vi användare får, responsen, publiken etc skapar mer strömmar av åsikter och kommunikation om bland annat element som har kopplingar till maktstrukturer. Vissa flöden är mer suspekta än andra, men vi individer måste ha rätt att få tänka på åsikter som är allt annat än rumsrena utan att behöva riskera bli registrerade i register eller att våra sociala mönster blir föremål för bedömning helt utan giltig anledning.

Ett problem som också uppstår är att olika länder har olika lagstiftning. Om t.ex. EU får mer makt i och med eventuellt införande av Lissabonfördraget så kommer det antagligen bli svårare att få igenom nationella beslut. Dessa kommer att få lämna företräde för centraliserade beslut från maktapparaten EU.

Faran som politikerna och lobbygrupperna ser är att ”ju större informationsmängden blir, desto mindre blir möjligheterna att kontrollera vad den innehåller”(24). Detta innebär ju att det blir svårare och svårare att överblicka vad vi individer (konsumtenter) vill, tycker och tänker. Lundblad inför begreppet ”bruspunkt” och/eller ”brusgräns” för det faktum att det kommer att komma någon form av gråzon där även de snabbaste superdatorerna och en armé av kostymnissar kommer få det svårt att tyda informationsflödet och sätta in individer och grupper till sociogram. Detta är inte riktigt lundblads resonemang, men med tanke på att många av oss nu vet vad sociogram är så utvecklas ju tekniken kring övervakning vid sidan av ökningen av informationsmängden. Jag tror att element inom t.ex. EU lägger oerhört stora summor på att utveckla och forska om övervakningsteknik. Se t.ex. Anders R Olssons artikel i Sydsvenska Dagbladet ”Dörrarna stängs”.

Lundblad tror jag tänker sig att Internet blir alltmer svårare att kontrollera i takt med att sidantalet växer. Han tar upp två stycken figurer i anslutning till denna del av essän. Dessa visar egentligen grovt förenklat hur Internet blir allt svårare att kontrolleras när det expanderar och den andra figuren handlar om relationen mellan värdet av en viss information och tiden det tar att lokalisera den. Här följer ett resonemang om olika system som jag inte finner speciellt givande men sen kommer han med en del nya funderingar av värde.

Sanktionskostnaderna för något omfattande är såklart mycket höga. Men det är inte det enda problemet. Regleringen av någonting måste innehålla definitioner av det som skall regleras.

”Den som inbillar sig att man kan kontrollera vissa typer av material glömmer lätt att man först måste identifiera det givna materialet som tillhörigt en klass vilken särskilt bör granskas” (28)

Nu gäller detta självklart också definitioner av begreppen dessa material inbegriper. Vi måste diskutera vad det kommer att innebära att följa IPRED, påverkas av FRA och andra regler och även vad det innebär att bryta mot den. Allt för att vi ska försöka närma oss en bättre förståelse av dessa regler. Den tekniska utvecklingen samt även lagstiftningen skapar nya handlingssätt hos användarna. Visserligen kanske vissa möjligheter och handlingssätt försvinner i och med ny lagstiftning men dessa kommer att förändras.

Dagens debatt borde mer handla om hur värdelösa och uddlösa dessa lagar kommer att bli om de går igenom för att de kommer att vara daterade redan innan de blir aktuella. Den inneboende trögheten i rättsväsendet och lagstiftningsprocessen är så otroligt långsam att användarna och tekniken springer i cirklar runt den slöa lagstiftningen. Vi riskerar att få lagar som bara klubbas igenom för att sedan ligga som stoppklossar för ekonomisk och integritet- och frihetsmässig utveckling. Lobbyisterna förvärrar i förlängningen en situation som de vill råda bot på. Jag tycker inte vi ska acceptera lagar och regleringar som hämmar andra områden än vad de klubbas igenom för att reglera. Jag vill inte heller se att kryphål i dessa lagar medför att de utnyttjas till annat än syftet med varför de ens klubbades igenom i första taget. Lagarna får inte vara obegripliga för medborgarna, men de får inte heller vara föråldrade redan innan de blir verkställda.

Det måste finnas en punkt där ”ansvar kan utkrävas” (31). Själva grunden till detta perspektiv grundar sig på individen som ansvarspunkt. Vi som är någorlunda pålästa vet att Internet, dess användare och verktyg stärker decentraliseringar som gör det svårt att peka på en viss punkt av ansvar. Om ett program t.ex. är framtaget i öppen källkod kommer det t.ex. vara oerhört svårt för lagstiftningen att peka på exakt vilka som ska ansvara för programmets eventuella hot mot t.ex. vissa artisters upphovsrätt. Om vi går tillbaka till regleringens inneboende tröghet så tycker Lundblad att lagstifning ska ta lång tid därför att utredningar och processer ska vara effektiva. Lundblads argument är att det bra att ”skydda oss mot förhastade beslut” (33).

Så, lagar får inte vara föråldrade redan då de klubbas igenom och de får inte tillämpas på andra fenomen. Dessa tillämpningar kan få oanade konsekvenser, konsekvenser som kanske individer flaggar för men som branschen bara viftar bort och avfärdar som nonsens.

Användningen av tekniken blir det verktyg varpå en decentralisering av rådande maktstrukturer kan äga rum, detta ser Lundblad som ett fenomen som går hand i hand med ”den långtgående rörelse mot individualisering som det moderna samhället har genomgått” (37). Men sedan tycker han även att själva tekniken gör det möjligt för förskjutningar av makten samt förändringar som framförallt pågår i västvärlden. Vår individualisering och våra åsikter vi för fram i t.ex. bloggar och artiklar bidrar till en värdeförskjutning som Lundblad hävdar är ”mycket viktigt att komma ihåg” (37). Tekniken är inte bara ett verktyg, det är också den effekt som förskjuter makt skriver Lundblad. Lundblad ser det som att vi lever i en teknotopi. Uppdelningen mellan verktygsamhällen och cymbiotiska samhällen är lite otydlig men pekar på att vi lever i en tid då tekniken mer eller mindre är integrerad i samhället. Men detta är väl inte helt självklart, det kunde ha varit annorlunda.

I takt med att vi blir mer och mer beroende av teknik så förändras också teknikens roll i samhället. Beroendet för tekniken samt dess betydelse medför att användningen av kommunikationsteknik ”förskjuter makten över regleringen av samhället mot individens inflytandesfär” (41). I och med att vi individer bloggar, gräver i arkiv, gör efterforskningar, kommer med åsikter och tankar, använder vi oss av teknik som när den används omkonfigurerar maktflödet. Denna spontana process över i och med att informationsflödet ökar. Jag ser detta som ett tecken på att en bloggsfär ska uppmuntra människor till att just bedriva denna typ av åsiktsbildning. Politikerna och partierna kanske ska uppmuntra medbogare att uttrycka sig om politik och obekväma saker och inte bara be sina väljare att tuta ur sig partipropaganda. Kanske är det dags för väljarna att kritisera samtliga partier utifrån granskande perspektiv för att försöka förändra politiken och hur politikerna agerar.

Jag tänker inte skriva något mer nu även om Lundblads slutord har en del poänger. Denna post är bra mycket längre än vad jag hade tänkt att den skulle bli från början. Jag hoppas att ni har överseende med det, det känns ju helt klart ringrostigt så här i början av ett bloggprojekt. Jag avslutar med ett till citat från Lundblad.

”tekniken förändrar maktförhållandena i samhället, ofta till individens fördel, men denna makt är inte per se något positivt om den inte används av oss. Vi styrs inte av tekniken, utan tekniken ger oss utrymme att agera i” (42, min kursivering)

Kommande inlägg i serien:

Åtta år senare II – Är upphovsrätten död?
Åtta år senare III – Vem bryr sig om lagarna?
Åtta år senare IV – Måste vi inte skydda friheten och integriteten?
Åtta år senare V – Vad kommer att hända med lagarna i framtiden?
Åtta år senare VI – Vad kommer att hända med lagarna i framtiden?

Rasmus Fleischer om upphovsröta

Rasmus Fleischer, doktorand vid Samtidshistoriska institutet, medgrundare av Piratbyrån och aktiv bloggare på Copyriot.se, Har skrivit en artikel i Expressen om Ifpi.

Här följer några citat från artikeln.

”Resten av världen förhöll sig skeptisk till att stifta särskilda lagar för att gynna just skivbolag, som ju till skillnad från musiker knappast står för en självständig konstnärlig insats”

”De svenska jurister som redan under 30-talet hade börjat förbereda vad som till slut skulle bli 1960 års lag om upphovsrätt hade att ta ställning till krav dels från musikernas fackförbund, dels från skivbolagen i Ifpi. För dem var det självklart att musikerna var mer skyddsvärda än skivbolagen”

”Musikerna gavs rätt till ersättning såväl i radio som för varje användande av högtalarmusik i offentliga sammanhang. Skivbolagen fick däremot bara ett skydd mot piratkopiering av de fysiska skivorna”

”Märkligt nog ifrågasätter ingen längre varför skivbolag ska värderas lika högt som musiker”

Angående det sista citatet så efterfrågar jag ett starkare stöd som öppet visar att upphovsrätten ska värna om musikerna och inte skivbolagen (jag syftar på de bolag som aktivt vill jaga sina konsumenter). Artisterna kommer i kläm i och med att det riktas mer uppmärksamhet mot skivbolagen och rättsväsendet.

Jag måste erkänna att jag inte är insatt i mediernas kulturhistoria. Det finns stora kunskapsluckor angående problematikens historicitet. Jag hoppas att boken Mediernas kulturhistoria av Jülich, Lundell och Snickars ska hjälpa mig att sätta mig in i den historiska bakgrunden. Fleischer tipsade oss föresten om denna bok ganska nyligen

Jag tror att ifall fler människor började diskutera lösningar och affärsidéer för musikerna så skulle de kanske förstå att de har många individers stöd, bara det att många ställer sig frågande till den utveckling som skivbolagens lobbyister driver framåt. Ju fler som skriver och läser på angående de politiska frågor som utgör en del av komplexiteten, kan bloggsfären bevaka fler aspekter av maktens agendor och samtidigt använda verktygen och kunskapen till att inte bara påverka samhället utan också förändra det. Och ju fler musiker som producerar musik och faktiskt försöker att använda sig av tekniken, nya verktyg och innovationer, desto större chans att marknaden förändras till musikernas och indiebolagens fördel.


DOOM4

En blogg om filosofi, ekonomi, språk, musik, konst och litteratur.
[Most Recent Quotes from www.kitco.com]
Creeper MediaCreeper

Ludwig von Mises On the So-Called Liberals of Today

“The so-called liberals of today have the very popular idea that freedom of speech, of thought, of the press, freedom of religion, freedom from imprisonment without trial – that all these freedoms can be preserved in the absence of what is called economic freedom. They do not realize that, in a system where there is no market, where the government directs everything, all those other freedoms are illusory, even if they are made into laws and written in constitutions.”

–Ludwig von Mises, Economic Policy: Thoughts for Today and Tomorrow (1979)

Murray N. Rothbard on Economic Ignorance

“It is no crime to be ignorant of economics, which is, after all, a specialized discipline and one that most people consider to be a ‘dismal science.’ But it is totally irresponsible to have a loud and vociferous opinion on economic subjects while remaining in this state of ignorance.”

–Murray N. Rothbard

Ludwig von Mises on the Process of the Hyperinflationary Breakdown of A Currency

"The emancipation of commerce from a money which is proving more and more useless in this way begins with the expulsion of the money from hoards. People begin at first to hoard other money instead so as to have marketable goods at their disposal for unforeseen future needs - perhaps precious-metal money and foreign notes, and sometimes also domestic notes of other kinds which have a higher value because they cannot be increased by the State '(e.g.the Romanoff rouble in Russia or the 'blue' money of communist Hungary); then ingots, precious stones, and pearls; even pictures, other objects of art, and postage stamps. A further step is the adoption of foreign currency or metallic money (i.e. for all practical purposes, gold) in credit transactions. Finally, when the domestic currency ceases to be used in retail trade, wages as well have to be paid in some other way than in pieces of paper which are then no longer good for anything.

The collapse of an inflation policy carried to its extreme - as in the United States in 1781 and in France in 1796 does not destroy the monetary system, but only the credit money or fiat money of the State that has overestimated the effectiveness of its own policy. The collapse emancipates commerce from etatism and establishes metallic money again."

–Ludwig von Mises, The Theory of Money and Credit

Ludwig von Mises On Hyperinflation

"The characteristic mark of the phenomenon is that the increase in the quantity of money causes a fall in the demand for money. The tendency toward a fall in purchasing power as generated by the increased supply of money is intensified by the general propensity to restrict cash holdings which it brings about. Eventually a point is reached where the prices at which people would be prepared to part with "real" goods discount to such an extent the expected progress in the fall of purchasing power that nobody has a sufficient amount of cash at hand to pay them. The monetary system breaks down; all transactions in the money concerned cease; a panic makes its purchasing power vanish altogether. People return either to barter or to the use of another kind of money."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises On the Policy of Devaluation

"If the government does not care how far foreign exchange rates may rise, it can for some time continue to cling to credit expansion. But one day the crack-up boom will annihilate its monetary system. On the other hand, if the authority wants to avoid the necessity of devaluing again and again at an accelerated pace, it must arrange its domestic credit policy in such a way as not to outrun in credit expansion the other countries against which it wants to keep its domestic currency at par."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Austrian Economics

"What distinguishes the Austrian School and will lend it everlasting fame is its doctrine of economic action, in contrast to one of economic equilibrium or nonaction."

–Ludwig von Mises, Notes and Recollections

Ludwig von Mises on Austrian Economics

"The main and only concern of the Austrian economists was to contribute to the advancement of economics. They never tried to win the support of anybody by other means than by the convincing power developed in their books and articles."

–Ludwig von Mises, Austrian Economics: An Anthology

Ludwig von Mises on Business Cycles

"True, governments can reduce the rate of interest in the short run. They can issue additional paper money. They can open the way to credit expansion by the banks. They can thus create an artificial boom and the appearance of prosperity. But such a boom is bound to collapse soon or late and to bring about a depression."

–Ludwig von Mises, Omnipotent Government

Ludwig von Mises on Business Cycles

"The wavelike movement effecting the economic system, the recurrence of periods of boom which are followed by periods of depression is the unavoidable outcome of the attempts, repeated again and again, to lower the gross market rate of interest by means of credit expansion."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Business Cycles

"The cyclical fluctuations of business are not an occurrence originating in the sphere of the unhampered market, but a product of government interference with business conditions designed to lower the rate of interest below the height at which the free market would have fixed it."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Business Cycles

"The ultimate cause, therefore, of the phenomenon of wave after wave of economic ups and downs is ideological in character. The cycles will not disappear so long as people believe that the rate of interest may be reduced, not through the accumulation of capital, but by banking policy."

–Ludwig von Mises, On the Manipulation of Money and Credit

Ludwig von Mises on Business Cycles

"The boom produces impoverishment. But still more disastrous are its moral ravages. It makes people despondent and dispirited. The more optimistic they were under the illusory prosperity of the boom, the greater is their despair and their feeling of frustration."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Credit Expansion

"Credit expansion can bring about a temporary boom. But such a fictitious prosperity must end in a general depression of trade, a slump."

–Ludwig von Mises, Planned Chaos

Ludwig von Mises on Human Action

"Human action is purposeful behavior."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Human Action

"Action is purposive conduct. It is not simply behavior, but behavior begot by judgments of value, aiming at a definite end and guided by ideas concerning the suitability or unsuitability of definite means. . . . It is conscious behavior. It is choosing. It is volition; it is a display of the will."

–Ludwig von Mises, The Ultimate Foundation of Economic Science

Ludwig von Mises on Human Action

"Action is an attempt to substitute a more satisfactory state of affairs for a less satisfactory one. We call such a willfully induced alteration an exchange."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Human Action

"Mans striving after an improvement of the conditions of his existence impels him to action. Action requires planning and the decision which of various plans is the most advantageous."

–Ludwig von Mises, The Ultimate Foundation of Economic Science

Ludwig von Mises On ”I and We”

"The We cannot act otherwise than each of them acting on his own behalf. They can either all act together in accord; or one of them may act for them all. In the latter case the cooperation of the others consists in their bringing about the situation which makes one man's action effective for them too. Only in this sense does the officer of a social entity act for the whole; the individual members of the collective body either cause or allow a single man's action to concern them too."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises On The Individual and Changing Features of Human Action

"Common man does not speculate about the great problems. With regard to them he relies upon other people's authority, he behaves as "every decent fellow must behave," he is like a sheep in the herd. It is precisely this intellectual inertia that characterizes a man as a common man. Yet the common man does choose. He chooses to adopt traditional patterns or patterns adopted by other people because he is convinced that this procedure is best fitted to achieve his own welfare. And he is ready to change his ideology and consequently his mode of action whenever he becomes convinced that this would better serve his own interests."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Murray N. Rothbard On the Professional Intellectual Classes

"In all societies, public opinion is determined by the intellectual classes, the opinion moulders of society. For most people neither originate nor disseminate ideas and concepts; on the contrary, they tend to adopt those ideas promulgated by the professional intellectual classes, the professional dealers in ideas."

–Murray N. Rothbard, For A New Liberty

Ludwig von Mises on Cause and Effect

"Cognizance of the relation between a cause and its effect is the first step toward mans orientation in the world and is the intellectual condition of any successful activity."

–Ludwig von Mises, The Ultimate Foundation of Economic Science

Ludwig von Mises on Economic Calculation

"Monetary calculation and cost accounting constitute the most important intellectual tool of the capitalist entrepreneur, and it was no one less than Goethe who pronounced the system of double-entry bookkeeping one of the finest inventions of the human mind."

–Ludwig von Mises, Liberalism: The Classical Tradition

Ludwig von Mises on Economics as Abstract Reasoning

“Economics, like logic and mathematics, is a display of abstract reasoning. Economics can never be experimental and empirical. The economist does not need an expensive apparatus for the conduct of his studies. What he needs is the power to think clearly and to discern in the wilderness of events what is essential from what is merely accidental.”

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Individual Rational Action

"All rational action is in the first place individual action. Only the individual thinks. Only the individual reasons. Only the individual acts."

–Ludwig von Mises, Socialism.

Ludwig von Mises on Entrepreneurship

"The consumers suffer when the laws of the country prevent the most efficient entrepreneurs from expanding the sphere of their activities. What made some enterprises develop into big business was precisely their success in filling best the demand of the masses."

–Ludwig von Mises, Planned Chaos

Ludwig von Mises on the Gold Standard

“If our civilization will not in the next years or decades completely collapse, the gold standard will be restored.”

–Ludwig von Mises, (1965)

Murray N. Rothbard On the Gold Standard

“Gold was not selected arbitrarily by governments to be the monetary standard. Gold had developed for many centuries on the free market as the best money; as the commodity providing the most stable and desirable monetary medium.”

–Murray N. Rothbard

Detlev Schlichter on the Gold Standard

"But I don’t believe the best solution would be to go back to a government-run gold standard. We should not trust politicians and bureaucrats with money, certainly never again with entirely unconstrained fiat money, but probably not even with a monetary system that comes with the strait jacket of an official gold standard. I would argue instead for the complete separation of money and state, and for an entirely private monetary system. Let the market decide what should be money and how much there should be of it. I do strongly believe that gold would again play an important role in such a system. After all, gold and silver have been chosen forms of money for thousands of years, in all cultures and societies. That is what the trading public always went for when it was free to choose."

–Detlev Schlichter, The Schlichter Files

Detlev Schlichter on Paper Money

"Wall Street, the media, academia, and, of course the Fed, are strongly on the side of fiat money."

–Detlev Schlichter, The Schlichter Files

Detlev Schlichter on the Media and Academia

"Media and academia are mainly pro-state, pro-politics, anti-gold"

–Detlev Schlichter, The Schlichter Files

Ludwig von Mises on Banking

"There was no reason whatever to abandon the principle of free enterprise in the field of banking."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Banking

"It is extremely difficult for our contemporaries to conceive of the conditions of free banking because they take government interference with banking for granted and as necessary."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Banking

"What is needed to prevent any further credit expansion is to place the banking business under the general rules of commercial and civil laws compelling every individual and firm to fulfill all obligations in full compliance with the terms of the contract."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Corrupt Politicians, Professors and Union Bosses

"Those politicians, professors and union bosses who curse big business are fighting for a lower standard of living."

–Ludwig von Mises, Theory and History

Ludwig von Mises on Capital

"Profit-seeking business is compelled to employ the most efficient methods of production. What checks a businessmans endeavors to improve the equipment of his firm is only lack of capital."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Capital

"When pushed hard by economists, some welfare propagandists and socialists admit that impairment of the average standard of living can only be avoided by the maintenance of capital already accumulated and that economic improvement depends on accumulation of additional capital."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Capital

"History does not provide any example of capital accumulation brought about by a government. As far as governments invested in the construction of roads, railroads, and other useful public works, the capital needed was provided by the savings of individual citizens and borrowed by the government."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Capital

"The characteristic mark of economic history under capitalism is unceasing economic progress, a steady increase in the quantity of capital goods available, and a continuous trend toward an improvement in the general standard of living."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Capital

"Capitalism is essentially a system of mass production for the satisfaction of the needs of the masses. It pours a horn of plenty upon the common man. It has raised the average standard of living to a height never dreamed of in earlier ages. It has made accessible to millions of people enjoyments which a few generations ago were only within the reach of a small elite."

–Ludwig von Mises, The Anti-Capitalistic Mentality

Ludwig von Mises on Laissez Faire

"If one rejects laissez faire on account of mans fallibility and moral weakness, one must for the same reason also reject every kind of government action."

–Ludwig von Mises, Planning for Freedom

Ludwig von Mises on Bureaucracy

"The ultimate basis of an all around bureaucratic system is violence."

–Ludwig von Mises, Bureaucracy

Ludwig von Mises on Bureaucracy

"Bureaucratic management is management of affairs which cannot be checked by economic calculation."

–Ludwig von Mises, Bureaucracy

Ludwig von Mises on Bureaucracy and Economic Calculation

"A bureaucrat differs from a nonbureaucrat precisely because he is working in a field in which it is impossible to appraise the result of a mans effort in terms of money."

–Ludwig von Mises, Bureaucracy

Ludwig von Mises on Bureaucracy

"Nobody can be at the same time a correct bureaucrat and an innovator."

–Ludwig von Mises, Bureaucracy

Ludwig von Mises on Bureaucracy

"Seen from the point of view of the particular group interests of the bureaucrats, every measure that makes the governments payroll swell is progress."

–Ludwig von Mises, Planning for Freedom

Ludwig von Mises on Bureaucracy

"The bureaucrat is not free to aim at improvement. He is bound to obey rules and regulations established by a superior body. He has no right to embark upon innovations if his superiors do not approve of them. His duty and his virtue is to be obedient."

–Ludwig von Mises, Bureaucracy

Ludwig von Mises on Bureaucracy

"Only to bureaucrats can the idea occur that establishing new offices, promulgating new decrees, and increasing the number of government employees alone can be described as positive and beneficial measures."

–Ludwig von Mises, Omnipotent Government

Ludwig von Mises on Bureaucracy and Government Interventions

"The trend toward bureaucratic rigidity is not inherent in the evolution of business. It is an outcome of government meddling with business."

–Ludwig von Mises, Bureaucracy

Ludwig von Mises on Government’s War on the Creative Genius

“A genius is precisely a man who defies all schools and rules, who deviates from the traditional roads of routine and opens up new paths through land inaccessible before….But, on the other hand, the government can bring about conditions which paralyze the efforts of a creative spirit and prevent him from rendering useful services to the community.”

–Ludwig von Mises, Bureaucracy

Ludwig von Mises on Why Classical Liberalism Rejects War

“The liberal critique of the argument in favor of war is fundamentally different from that of the humanitarians. It starts from the premise that not war, but peace, is the father of all things. What alone enables mankind to advance and distinguishes man from the animals is social cooperation. It is labor alone that is productive: it creates wealth and therewith lays the outward foundations for the inward flowering of man. War only destroys; it cannot create. War, carnage, destruction, and devastation we have in common with the predatory beasts of the jungle; constructive labor is our distinctively human characteristic.”

–Ludwig von Mises, Liberalism: The Classical Tradition

Ludwig von Mises on Sound Money

“It is impossible to grasp the meaning of the idea of sound money if one does not realize that it was devised as an instrument for the protection of civil liberties against despotic inroads on the part of governments. Ideologically it belongs in the same class with political constitutions and bills of rights. The demand for constitutional guarantees and for bills of rights was a reaction against arbitrary rule and the nonobservance of old customs by kings. The postulate of sound money was first brought up as a response to the princely practice of debasing the coinage.”

–Ludwig von Mises. The Theory of Money and Credit

Murray N. Rothbard on Recovering from Economic Depressions

“It should be clear that any governmental interference with the depression process can only prolong it, thus making things worse from almost everyone’s point of view. Since the depression process is the recovery process, any halting or slowing down of the process impedes the advent of recovery. The depression readjustments must work themselves out before recovery can be complete. The more these readjustments are delayed, the longer the depression will have to last, and the longer complete recovery is postponed.”

–Murray N. Rothbard, Man, Economy, and State with Power and Market

Hans-Hermann Hoppe on Socialized Health Care

“With the socialization of the health care system through institutions such as Medicaid and Medicare and the regulation of the insurance industry (by restricting an insurer’s right of refusal: to exclude any individual risk as uninsurable, and discriminate freely, according to actuarial methods, between different group risks) a monstrous machinery of wealth and income redistribution at the expense of responsible individuals and low-risk groups in favor of irresponsible actors and high-risk groups has been put in motion.”

–Hans-Hermann Hoppe, Democracy: The God That Failed

Ludwig von Mises on Civilization

"What distinguishes man from animals is the insight into the advantages that can be derived from cooperation under the division of labor."

–Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics

Ludwig von Mises on Civilization

"Civilization is a work of peaceful co-operation."

–Ludwig von Mises, Socialism

Ludwig von Mises on Civilization

"The foundation of any and every civilization, including our own, is private ownership of the means of production. Whoever wishes to criticize modern civilization, therefore, begins with private property."

–Ludwig von Mises, Liberalism

Ludwig von Mises on the Market Economy

"In the unhampered market economy there are no privileges, no protection of vested interests, no barriers preventing anybody from striving after any prize."

–Ludwig von Mises, Theory and History

Ludwig von Mises on Liberalism

"Liberalism champions private property in the means of production because it expects a higher standard of living from such an economic organization, not because it wishes to help the owners."

–Ludwig von Mises, Socialism

Ludwig von Mises on Liberalism

"That Liberalism aims at the protection of property and that it rejects war are two expressions of one and the same principle."

–Ludwig von Mises, Socialism